Az Árpád-ház eredete – III. Béla király csontjainak tanúsága

A magyar királyok, királynők, főemberek és családtagjaik legfontosabb temetkezési helye évszázadokig a székesfehérvári királyi bazilika volt, amelynek szervezett kirablása 1543-ban, a város török megszállásával kezdődött el. A mintegy másfél évszázados török hódoltság alatt az épület romba dőlt, kőanyagát fehérvári építkezéseken használták fel. 1848. december 5-én földmunkák során két, vörösmészkő lapokból összeállított sírkamrára bukkantak, amelyekben III. Béla király és első felesége, Anna királynő csontváza nyugodott. Ma a Budavári Nagyboldogasszony templomban találhatók maradványaik, amelyek az egyetlen hiteles képviselői az egykori Árpád-háznak.

belakopik.jpgIII. Béla király koponyájáról az 1967-es vizsgálat során készített felvételek (MTM Embertani tár fotógyűjteményéből)

Szerzők: Bernert Zsolt (MTM Embertani tár), Fehér Tibor, Németh Endre, Varga Dániel

Álmos fejedelem és leszármazottai meghatározó szerepet töltöttek be a korai magyar történelemben. A honfoglalás sikere, a keresztény magyar állam megalapítása és első 300 éve elválaszthatatlanul összefonódik e dinasztiával, amelyet – jóval később – Álmos fiáról Árpád-háznak neveztek el. Érthető, hogy az antropológusok és újabban a genetikával foglalkozó szakemberek egyaránt nagy figyelmet fordítottak az egyetlen hiteles Árpád-házi király maradványainak vizsgálatára.

laciegyuttjpg.jpg

III. Béla arcrekonstrukciója (Skultéty Gyula munkája)

Kevert karakter volt

1_kep_torok_rajza_szoveggel_1.jpgAz 1172 és 1196 között uralkodó III. Béla király csontmaradványait a megtalálásuk óta eltelt 170 évben számos alkalommal vizsgálták jeles orvosok, antropológusok és egyéb szakértők. A csontokról másolat, koponyájáról arcrekonstrukció is készült. A maradványokat elemző kutatók több száz oldal terjedelmű írásai között találhatunk olyan adatokat, amelyek érdekesek lehetnek az Árpád-ház eredete szempontjából is.

Eszerint a király testmagassága meghaladta a 190 centimétert, ami a XII. században kifejezetten magasnak számított. Agykoponyája hosszú és széles, ez alacsony koponyaboltozattal és a szemöldökív mögött beszűkülő homlokcsonttal párosul, utóbbiak a mongoloid koponyák jellegzetességei. Az arckoponya magas és széles, az orr keskeny. A nagy, kerek szemüreg és a felső állcsont elődomborodó orrcsonti nyúlványa szintén a mongoloid nagyrassz örökségeként értékelhető. Számos ízületi kopás, a bal hüvelykujj törése és enyhe csigolyaporcsérv árulkodik a király fizikai aktivitásáról. A sérülések közül el kell különíteni a koponyatetőn megfigyelhető 8–9 milliméter átmérőjű jelképes trepanációt, amely szakrális célú szándékos beavatkozás volt. Az Árpádok házasodási politikája miatt III. Béla nőági felmenői több generáción át europid karakterekkel tompították a vélhetően apai vonalon öröklött mongoloid jellegeket.

5_kepjpeg.jpgSzent László hermája

Az embertani karakterek kevertsége, a keresztény uralkodó koponyáján megfigyelhető pogány rítusú beavatkozás és az Árpád-ház szimbolikus jelentősége tovább fokozta az érdeklődést III. Béla archeogenetikai vizsgálatával kapcsolatban. A friss kutatási adatokból azonban egyelőre csak annyit tudhattunk meg, hogy III. Béla király az Indiától Skandináviáig, Lengyelországtól az Altájig terjedő hatalmas földrajzi sávban kifejezetten gyakori R1a haplocsoporthoz tartozik. Ez genetikai szempontból fontos, de nem meglepő eredmény. Az Árpádok apai vonalú eredetének – történelmileg is értelmezhető – térképezésében azonban nem lehet megkerülni a jóval mélyebb alcsoportbontást az R1a haplocsoporton belül. Az alcsoportok esetében általában már van egy hozzávetőleges képünk arról, hogy azok mely régiókra jellemzők. Például az R1a-M458 alcsoport a nyugati szlávokban, az R1a-Z284 Skandináviában, az R1a-Z280 a keleti szlávokban és a finnugor népekben, az R1a-Z93 pedig Indiában, az Altáj vidékén, egyes türk és indo-iráni népekben gyakori.

Tanuló algoritmussal

Biológiai okokból összefüggés figyelhető meg az alcsoportok (Y-SNP) és az Y-STR adatok között. Alapfeltevésünk az volt, hogy matematikai algoritmusok alkalmazásával – III. Béla király Y-STR haplotípusa alapján, amelyet Olasz Judit és munkatársai publikáltak 2018-ban – megbecsülhető, hogy III. Béla melyik alcsoporthoz tartozik legnagyobb valószínűséggel, s ily módon pontosabban lokalizálható az Árpád-ház apai ági eredete. Természetesen a megbízható populációgenetikai értékeléshez több tudományterület kompetenciája szükséges: a biológiai kompetencia a minták és a mérések megbízhatóságáért, a matematikai és informatikai a mintaszám és a statisztikai módszer helyes kiválasztásáért, a társadalomtudományi a releváns történelmi interpretáció kidolgozásáért felelős. Ennek kapcsán azt is meg kell jegyeznünk, hogy az Árpádok apai vonalú történetét nem befolyásolja, ha a vizsgált sírban esetleg nem III. Béla, hanem egy másik, apai vonalon szintén Árpád-házi leszármazott nyugszik. Erre azért érdemes kitérni, mert egyes kutatók szerint nem III. Béla, hanem egy korábbi, de apai vonalon szintén Árpád-házi király maradványait tárták fel 1848-ban.

Y-SNP

Az Y-SNP (Single Nucleotide Polymorphism) csak apáról fiúra öröklődő, az Y kromoszóma egy adott pontján bekövetkező olyan változás (mutáció), amely egy elemi egységet (nukleotid) egy másikra cserél. Ahhoz hasonlít, mintha egy szövegben egy betűt egy másikra cserélnénk. Az adott véletlenszerű változás a gyakorlatban nem ismétlődik meg, tehát egyedi jelenség. Eszerint azoknak a férfiaknak, akikben megtalálható egy adott SNP, tisztán apai vonalon volt egy közös ősük (ősapa). Ezek a férfiak egy csoportba tartoznak, amelyet haplocsoportnak nevezünk. Egy haplocsoport alcsoportjához pedig a haplocsoportot meghatározó ősapa leszármazottjának azok a leszármazottai tartoznak, akiket egy újabb SNP megkülönböztet a többi leszármazottól.


Y-STR

Az Y-STR (Short Tandem Repeat) a DNS-szakasz egy adott pontján egy rövid motívum, a nukleotid ismétlődésének hossza. Mintha szöveggépelés közben egy billentyű beragadna és egy betű többször ismétlődne egymás után. Az SNP-vel ellentétben az STR-ben könnyebben következnek be változások, és gyakran előfordul az is, hogy visszamutáció következik be. Például egy pontban egy motívum 10-szer ismétlődik, majd a generációváltások során az egyik apai vonalú leszármazottban 11-szer jelenik meg, egy későbbi leszármazottban pedig újra 10-szer fordul elő. Egy ember több STR-szakaszának vizsgálata annyira jellegzetes eredményt mutat, hogy nagy megbízhatósággal alkalmas személyazonosításra.

Annak eldöntése, hogy III. Béla melyik R1a alcsoportba tartozhat, jellegzetes osztályozási probléma, amelynek megoldására egy tanuló algoritmust választottunk: a döntési fákon alapuló gradient boosting technikát. Maguk a tanuló algoritmusok a már osztályokba sorolt objektum-halmazok elemzésével megpróbálják „megtanulni” az objektumok jellemzői alapján, hogy az egyes objektum-halmazokat mi köti össze és különbözteti meg a többi csoporttól. Így egy nem osztályozott objektum hovatartozásáról a már „betanított” algoritmus eldöntheti, hogy az objektum melyik osztályhoz tartozik. Az általunk használt gradient boosting eljárás fontos tulajdonsága, hogy véletlen elemeket is alkalmaz. Így a gyakorlatban nincs két azonos eredmény. Úgy kaphatunk képet a véletlen elemekből adódó bizonytalanságról, hogy sokszor lefuttatjuk a becslő algoritmusunkat. Egy futás esetében például következő volt a tipikus eredmény: Z2123 esélye 68,8%, a Z93* esélye 32,2% stb.

A tanuló algoritmus betanításához a legnagyobb méretű és földrajzilag legszélesebb lefedésű publikus online R1a adatbázist használtuk föl, a Family Tree DNA adatbázisát. Első lépésben a teljes adatbázist 5 nagyobb, földrajzilag is értelmezhető alcsoportra bontottuk: L664, M458, Z280, Z284, Z93. Ebben az első lépésben 17 STR-szakaszon 1610 emberrel lehetett összehasonlítani III. Béla STR-eredményét. A mérések (futások) 80,6%-ában a Z93, 13,9%-ában a Z280 és 5.5%-ban a Z284 volt a legesélyesebb alcsoport. Azaz a tanuló algoritmus III. Béla haplotípusát a legnagyobb eséllyel egyértelműen a Z93 haplocsoporthoz tartozónak ítélte meg. A Z93 még mindig elég nagy alcsoport, s jellemző haplocsoport a török és iráni nyelvet beszélő csoportok között, de előfordul indiaiak és arabok között is.

Második lépésben az első körben legvalószínűbbnek mutatkozó Z93 csoportot bontottuk tovább: 16 STR-szakaszon 434 ma élő, a Z93 haplocsoportba tartozó személyt hasonlítottunk össze egyértelműen. A Z93 csoporton belül 7 alcsoportot különítettünk el, szem előtt tartva, hogy minden alcsoport az algoritmus értelmezéséhez szükséges elemszámmal rendelkezzen, valamint az eredmény földrajzi-etnikai szempontból is értelmezhető legyen: Z93*, M780, Y40, Z2122, S23592, YP413, Z2123.  A második lépésben a futások 80,5%-ában a Z2123, 10,8%-ában a Z93* és 6,2%-ában az S23592, 2,2%-ában pedig az M780 volt a legvalószínűbb jelölt. Azaz a második lépésben is volt egy egyértelmű választás, mégpedig a Z2123.

8_kep_r1a_1.jpg

Az R1a haplocsoport alcsoportjait meghatározó SNP-k filogenetikus fája (Fehér Tibor munkája)

 yspn_ystr.png
Az Y-SNP és az Y-STR öröklődésének elve

matmatikaiosztalyozas.png
A matematikai osztályozás lényege

Az ősapa

Mit jelent az, hogy valaki a Z2123 alcsoporthoz tartozik? Melyik mai népességekben fordul elő a Z2123 alcsoport, milyen migrációs útvonalakhoz köthető a terjedése, és milyen régészeti kultúrákban mutatták ki eddig a kutatók?

Mai tudásunk alapján az ősapa, aki a  Z2123 alcsoportot meghatározó mutációt hordozza, több mint 4000 évvel ezelőtt élt a Volga és a Dnyeper közötti terület keleti felén. A populációgenetika egyik legmeglepőbb képessége, hogy széles földrajzi területen vett nagyszámú minta esetében a ma élő emberekből is képes múltbeli folyamatok bizonyos részleteire következtetni. A Z2123 haplocsoport legkorábbi, az archeogenetikai kutatások által megerősített előfordulása a bronzkori Volga-vidékhez köthető, ahol egy, a gerendavázas régészeti kultúrához tartozó kurgánban eltemetett személyben azonosították.

Humán populációgenetika

Világszerte rohamosan nő a genetikailag megvizsgált (recens és történeti korú) emberek száma és javul a feldolgozás minősége. Így a ma élő ember a történeti folyamatok adathordozójává vált, mert a történelem egy vékony szelete – nevezetesen a biológiai eredetünk – génjeinkbe van beírva. A humán populációgenetika a demográfiai expanziók időbeliségét és a migrációs folyamatok földrajzi vonatkozását is képes megállapítani.

A legkorábbi, sejtszintű evolúciós vizsgálatok tárgya a genetikai információt hordozó kromoszómák közül a mitokondriális kromoszóma volt, mert az a többinél sokkal nagyobb számban fordul elő, kicsi és egyszerű felépítésű. Mivel minden ember csak az anyjától kapja, ezért az anyai öröklődési út vizsgálatára alkalmas. Idővel az apaági öröklődés is kutathatóvá vált a csak férfiakban jelenlevő Y kromoszóma vizsgálatával. Ugyanakkor a legnagyobb mennyiségű információ a testi (autoszomális) kromoszómákban található, ezek populációgenetikai célú vizsgálata néhány éve vált lehetségessé és napjainkban rohamosan fejlődik.

A Z2123 alcsoport mai előfordulása egyértelműen azt valószínűsíti, hogy az ebbe az alcsoportba tartozó férfiak részt vettek az indo-iráni népeknek az Urál-vidékről kelet felé, Belső- és Közép-Ázsia és India irányába tartó vándorlásában, egy részük később „eltörökösödött”. Az alcsoport ugyanis hatalmas területen fordul elő, mégis van négy egyértelmű régió, ahol nagyobb arányban fordul elő. Egyrészt a Volga-vidéken a tatároknál, a Kaukázus északi előterében a karacsájok és a balkárok között, India központi területein és Közép-Ázsiában egy Kelet-Anatóliától, Dél-Irántól Afganisztán gócponton keresztül Kirgizisztánig tartó széles sávban.

 A Z2123 alcsoport becsült aránya

tablazatbernert1_1.png

                  *A forrásban közölt Z2125-ös adatokat vettük alapul, kivonva az összesből a kirgiz klasztert (S23592)
és a pastu klasztert (YP413).

Türkök és indoirániak között

A krónikákból Magna Hungariaként ismert terület, ahol Julianus barát még magyarul beszélhetett a keleten maradt magyarokkal, a régészeti kutatások alapján részben átfed a mai Tatársztánnal.

A Z2123 alcsoport előfordulási gyakorisága csúcsát a Kaukázus északi vidékén éri el, a karacsájok és a balkárok között. Sajnos archeogenetikai kutatások nélkül nem dönthető el, hogy a Z2123-as alcsoport mikor és melyik népességmozgással került a Kaukázus északi előterébe. Azaz nem tudjuk, hogy a török-nyelvű karacsájok és balkárok előtt is jelen volt a Kaukázusban az alcsoport, vagy éppen ezekkel a török nyelvű népekkel érkezett oda. A kérdésnek kiemelt szerepe van vizsgálatunk szempontjából, mert a karacsájok és balkárok csak a mongol-korban, tehát a honfoglalás után érkeztek a térségbe. Történeti adatok, népzenei párhuzamok is rámutatnak a térség fontosságára a magyar őstörténet szempontjából. A genetikailag meghatározott biológiai jellegeket vizsgáló antropológiai kutatások már több évtizede jelezték, hogy a honfoglaló magyarságban nagy arányban találunk a Kaukázus északi előterére jellemző, a Kaszpi-tenger és az Aral-tó környékén a vaskorig visszavezethető embertípusokat. Összességében, a korai magyarok és a Kaukázus térsége között különböző biológiai és kulturális szálak is kimutathatók.

12_kep_haplogroup_r1a_z93.pngAz R1a-Z93 alcsoport gyakoriságának földrajzi eloszlása
(forrás:  https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml)

Földrajzilag legtávolabbi a közép-ázsiai terület. Az Emese álma-monda – amely az Árpádok eredetmondájának tekinthető – legközelebbi párhuzamai a perzsa Kürosz és a szeldzsuk Oszmán csodás előjelekkel övezett születéséhez kapcsolódnak. Azaz a genetikai kapcsolatokhoz hasonlóan az Árpádok eredetmondája is iráni és törökségi népességek irányába mutat. Különösen zavarba ejtő formai párhuzam, hogy Oszmán és Ügyek (Álmos mondabeli édesapja) apósának a neve is feltűnően hasonlít egymáshoz: Edebali és Eunedbelia. A hasonlóság, már csak azért is meglepő, mert Oszmán lényegesen később élt, mint Ügyek. Említésre méltó még, hogy bár turul szavunk török eredetű, a togrul (a turul török megfelelője) mint személynév és madárnév távolról sem volt általános a törökségi népek között sem térben, sem időben. Elsősorban a IX–XIV. század között, a különféle oguz csoportokra – például éppen a szeldzsukokra – volt jellemző a togrul személynévként és madárnévként való használata, amely Turkesztánból terjedt fokozatosan a meghódított nyugatabbi területeken.  

Hol lehetett a géncentrum?

III. Béla genetikai vizsgálatán keresztül az Árpádok eredete rámutat a magyarság bonyolult gyökereire. Még nem tudtuk azonosítani az Árpádok apai vonalának földrajzi géncentrumát, de sikerült meghatározni a legvalószínűbb területeket, amelyek az Árpádok származásával kapcsolatba hozhatók. A statisztikai alapon legvalószínűbb négy terület közül három jól illeszkedik történelmi ismereteinkhez. A honfoglalók embertani adatai és a korábbi archeogenetikai eredmények is megemlítik ezeket a területeket, és kijelölik a jövőbeli kutatás irányát is. A vizsgálatok folytatásával, további alcsoportbontással nagy valószínűséggel meghatározható lesz az Árpádok apai vonalának földrajzi eredete, vándorlási útvonalának fontosabb állomásai. Így reményeink szerint történelmi ismereteink is jelentősen bővülhetnek a magyar államot alapító dinasztia eredetéről.

Tanulmányunk egy további gyakorlati jelentősége az, hogy az olcsóbb, kisebb felbontású archeogenetikai adatok matematikai módszerekkel továbbfinomíthatók. Így nagyobb történeti szériák rokonsági kapcsolatainak elemzésekor jelentős kutatási költségösszeg takarítható meg. Egyszerűen azért, mert matematikai alapú szűrésekkel csökkenteni lehet a mélyebb vizsgálatokhoz szükséges költséges SNP-vizsgálatok számát.

(Az Élet és Tudomány 73. évfolyam 33. szám [2018. augusztus 17.] alapján)

Köszönjük Sudár Balázsnak az Árpádok eredetére vonatkozó részek pontosítását.

 

Programajánló

Okinawa Mi Amor - fotókiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban


A Riukiu-szigetvilágban töltött három év képes lenyomata.
Kultúra, történelem, élővilág, érzések.
Dr. Korsós Zoltán fotókiállítása.
augusztus 24 - november 4.

okinawa.jpg

Felhasznált irodalom:

Antropológiai adatok irodalma

Török Aurél (1894): Asatok az Árpádok testereklyéinek embertani búvárlatához. –Értekezések a Természettudományok köréből 23 (9); 565–630. 
Éry Kinga – Marcsik Antónia – Nemeskéri János – Szalai Gyula (2008): Az épített sírok csontvázleletei, III. Béla kiráy. – in Éry Kinga (szerk.) A Székesfehérvári királyi Bazilika embertani leletei 1848-2002. – Balassi Kiadó, Budapest, 37–67.
Skultéty Gyula (2008): Arcok a székesfehérvári királyi bazilikából. – in Éry Kinga (szerk.) A Székesfehérvári királyi Bazilika embertani leletei 1848-2002. – Balassi Kiadó, Budapest, 177–184.

Genetikai adatok irodalma

Olasz, Judit – Seidenberg, Verena – Hummel, Susanne – Szentirmay, Zoltán – Szabados, György – Melegh, Béla – Kásler, Miklós (2018): DNA profiling of Hungarian King Béla III and other skeletal remains originating from the Royal Basilica of Székesfehérvár. – Archaeological and Anthropological Sciences 10; 1–13. 
https://doi.org/10.1007/s12520-018-0609-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-018-0609-7#citeas
Kayser, Manfred (2007): Uniparental markers in human identity testing including forensic DNA analysis. – BioTechniques 43(6); 16–21.
Underhill, Peter A. et al. (2015): The phylogenetic and geographic structure of Y-chromosome haplogroup R1a. – European Journal of Human Genetics 23; 124–131.

Matematikai –Informatikai irodalom

Mason L. et al. (1999): Boosting Algorithms as Gradient Descent. – In S.A. Solla –
T. K. Leen – K. R. Müller. (eds.) Advances in Neural Information Processing
Systems 12. MIT Press. 512–518.
Schlecht, Joseph et al.  (2008): Machine-Learning Approaches for Classifying Haplogroup from Y Chromosome STR Data. – PLos Computational Biology. http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1000093#abstract0

Történeti adatok irodalma

Demény István Pál (1996): Emese álma. – Erdélyi Múzeum 58; 1-2.
Róheim Géza (1917): A kazár nagyfejedelem és a turulmonda. – Ethnographia 28; 58–99.
Sudár Balázs (2017): Turul szavunk művelődéstörténeti hátteréhez. – Történelmi Szemle 4; 605–619.

A bejegyzés trackback címe:

https://mttmuzeum.blog.hu/api/trackback/id/tr114207611

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bicepsz Elek77 2018.08.30. 17:39:41

Megallapitottak, hogy tovabbi kutatasok szuksegesek..

Hefe 2018.08.30. 17:58:36

nyilvan nem veletlen hogy az Elet es tudomany szamara szobortak meg a fenti eposzt.

Alick 2018.08.30. 18:32:56

Akkor most nem finn és nem ugrik..? :)

CSM csizo 2018.08.30. 18:36:50

dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ
Ahogy látom, önkritikát gyakoroltál és magadat is belevetted az összegzésbe, mert érdemben te sem szóltál a cikkhez.
Köszönjük, hogy köztünk élsz és rengeteg embernek segítesz abban, hogy értékesnek lássa magát, és derűt keltesz a hozzászólásoddal, hiszen annyira nevetséges vagy.
Kösz szépen!
Hahahahahaha:))

tena_lady 2018.08.30. 18:46:55

Sohasem jártam utána a dolognak, de sokszor hallottam - történelem órán például - vagy olvastam, hogy az Árpádházi királyok sírjai nincsenek meg, vagy azonosítva, a csontok össze vannak keverve, össze lettek dobálva, stb. A meglévő csontokat nem próbálták még meg genetikailag megvizsgálni, és úgy összerakni egy-egy teljes csontvázat? És mi van a tihanyi apátságban lévő I. András király sírjával? Na, meg a lányokkal, akiket mindenfelé férjhez adtak? Az ő sírjaik sincsenek meg?

A másik, hogy egyszer láttam egy dokumentumfilmet a tv-ben. Valamelyik magyar csatornán. Az Irán északi részén, a hegyekben élő egy kisebb törzsről szólt, akik már felvették a muszlim vallást, de még élnek a pogány szokások is. Földrajzi okokból következően elég elzártan éltek, kicsit másképp, mint Irán nagyvárosaiban. A család, akikre a film fókuszált, de a környék (falu?) több lakója is olyan volt számomra, mint anyukám családja. Mármint külsőre. Mintha csak egy nagy-nagy bácsikámat meg nagy-nagy nénikémet látnám. Annyira hasonlítottak, hogy megfordult a fejemben, hogy még az is lehet, hogy onnan származunk. (A családom anyai része az Alföld déli részére való.)

tena_lady 2018.08.30. 18:58:45

Nem értem minek ez a sok felesleges komment operákról meg politikáról. A cikk biológiai, pontosabban genetikai kutatás témában íródott. A genetikai és kulturális örökségünk nem fedi egymást 100 százalékosan. Ezt felismerni szerintem középiskolai szintű iskolázottsággal is lehetséges, avagy józan paraszti ésszel, átlagos értelmi képességekkel. Igaz, vannak átlagon aluli értelmi képességű emberek, akik nem értelmi fogyatékosok, csupán hülyék.

csak néha benézek ha marhaságot látok 2018.08.30. 19:12:08

mi lehet a "csigolyaporcsérv"? porckorongsérv?

Kegy 2018.08.30. 20:34:13

Odáig olvastam, hogy mongoloid...

sutyerák 2018.08.30. 21:02:45

kicsit elvesztettem a fonalat a halocsop,meg mzperX körül. mostakkor Béla ősei kik voltak? akiket eddig is tudtunk? keletről jött és keveredett népség?

max bir ca · http://bircahang.org 2018.08.31. 05:53:44

Nyilvánvaló a nyugati-hun származás ezekből az adatokból.

2018.08.31. 09:14:47

Hacsak nem Könyves Kálmán koponyája, ami szintén erősen benne van a pakliban. Egy átfogó vizsgálattal az összes Székesfehérváron feltárt csont hovatartozását tisztázni kellene. Ha összerakjuk az összetartozó csontokat, akkor a rokonság is tisztázható lenne és végre eldőlne a Mátyás templomban őrzött csontok valódi személyazonossága is.

@tena_lady II. András lányának, Jolánnak a sírja háborítatlan a Santa Maria de Vallbona apátságban, Katalóniában: photos.geni.com/p2/3767/1577/48a0a69d5922b33c/men66hiz_original.jpg

V. István lányának, Máriának a sírja is a mai napig megtalálható Nápolyban: en.wikipedia.org/wiki/Mary_of_Hungary,_Queen_of_Naples#/media/File:Maria_di_Ungheria_Tino.jpg

Grand Prix 1800 2018.08.31. 09:28:39

Árpád vezérünk a krónikák, a hagyomány és a külföldi források szerint Atilla királyunk egyenesági leszármazottja, tehát nem "honfoglaló", hanem hazatérő, a magyarság turáni szittya (görögösen szkíta) hun nép.
Ennek a tagadását politikai célból az 1848-as szabadságharc leverése után a Habsburgok által felbérelt ügynökök (Hunfalvy, Budenz, Toldy) kezdték terjeszteni, azóta már előkerültek a bécsi levéltárból ezeknek az ügynököknek a megbízatását, feladatait dokumentáló iratok, ezek az akkori kor III/III-as ügynökei voltak.
Ideje a magyargyűlölő politikai áltudományos törekvéseket leállítani és elismerni a magyarság valódi eredetét.

ljerk 2018.08.31. 10:33:34

Sok a részletekből az egészre szóló találgatás, a karosi honfoglaláskori sírok genetikai vizsgálatának ( doktori.bibl.u-szeged.hu/3794/1/Neparaczki_PhD.pdf ) elvégzője a két anomália (a vezérek kaukázusi jellege, és az egyértelműen 40%-os nyugat-európai génarány) alapján azt a következtetést vonta le az EGÉSZ honfoglaló népességre, hogy:

Alán vezérek hunokhoz csatlakozott gótokkal (esetleg vikingekkel) érkeztek be a Kárpát-medencébe. :)

A magyar őstörténet kutatás sajnálatos módon a rák módszerrel tud csak egyenlőre haladni, annyi látszik biztosan, hogy mivel a magyar honfoglalók vezető rétegének egységes volt a jelképrendszere a ruházaton, ékszereken és fegyverzeten - ez a Don és a Kárpát-medence közti területen, a honfoglalás előtt néhány évtized alatt egységesült, korábbi több különböző térségben meglévő elemből. Ezt Szőke Béla szlovákiai magyar régész már 1962-ben leírta Régészeti tanulmányok című könyvében (100-102. oldal) - azóta sem sikerült nagyobb előrehaladást, pontosabban időben visszafelé való visszafejtést tenni.

Melee 2018.08.31. 11:10:32

Van egy részletesen kifejtett kutatás, és sokan köpködni kezdik, mert nem az általuk várt eredményt mutatja. Szomorú.

Kérdés a posztolóhoz. Nyelvszerkezetileg a Hanti (Khanty) és a Manysi (Vogul) nyelvek állnak a legközelebb a magyarhoz. Jelenleg alig 30.000-en vannak, akik ezek valamelyikét tartják az anyanyelvüknek, és az orosz elnyomás miatt sajnos egyre fogy a számuk. Tervezik-e ezen nyelvet beszélők néhány egyedénél ilyen jellegű feltáró vizsgálat lefolytatását, mintegy az antropológiai és a lingvisztikai vizsgálatok átfedéseként ?

2018.08.31. 12:37:57

@nemorino
csak ez ugye férfiági eredet.

2018.08.31. 12:49:49

@Melee
a genetikai távolság a finnekhez képest elég nagy. szinte kizárt, hogy a magyarok ősei ezekkel és csak ezekkel a népekkel éltek volna együtt évezredeken át. a finnekre jellemző férfiági eredet a magyar népességben 1%-ban fordul elő. semmi sem igazolja azt, hogy a finnek és a magyarok és csak ők egy közös nyelvet beszéltek a finnugor törzsközösségben. ennek a kizárólagos őshazának nincsenek se régészeti tárgyi emlékei, se írásos emlékei, se genetikai nyomai. ez lehet humán genetika, de állati, növényi maradványok. van egy finn-ugor-magyar nyelvi kapcsolat. de az egy a sok közül. jelzem a török-altaji nyelvek is agglutinálók.

Grand Prix 1800 2018.08.31. 13:01:44

Nem létezik olyan nyelvcsalád, hogy "finnugor", ha létezik valamilyen nyelvcsalád, akkor az legföljebb "magyarfinn", de még az sem valószínű.

kvp 2018.08.31. 13:07:16

"Nyilvánvaló a nyugati-hun származás ezekből az adatokból."

Az meg nem annyira, mert nincs eleg adat, de a szkita az legalabb biztos, csak kerdes, hogy keleti, nyugati vagy ahogy a monda tartja kozepso (vagyis kelet europai, Volga es Don kozti). A regi leirasok alapjan a honfoglalas elott korulbelul 10 torzsol volt szo, amik osszeolvadasok miatt mar kevesebben erkeztek meg a Karpat medencebe. Valoszinuleg volt koztuk hun is, de turk, ugor es ugy nez ki kazar is. Utobbi csoportban pedig jelen voltak a mai ujgurok osei es kis szamban zsidok is. Eleg nagy keverek, de ez a sok a szovetsegben resztvevo torzs miatt alakult igy. Nagyjabol ugy nez ki, hogy az osszes eredet elmelet igaz lehet. Legalabbis eddig a genetikai elemzesek nem cafoltak meg oket. (se a magyar, se a korabbi japan kutatasok)

Emmett Brown 2018.08.31. 13:37:06

miért nem működik a "válasz erre" gomb?

@444 a genetika meg a nyelv az két teljesen különböző dolog. lehet, hogy egy dominánsabb ámde kisebbségi türk-szittya csoport átvette a vezetést egy finnugor csoport felett. ez esetben nem meglepő, ha a vezetők türkök, de a "nép" az továbbra is az ősi nyelven kommunikál, amit a jövevény vezető réteg átvesz tőlük.

tena_lady 2018.08.31. 13:50:12

@nemorino
Köszi! Mondjuk elég későn éltek. Kora Árpád-korból való sírok ezek szerint nem nagyon vannak, vagy nem azonosították.

A finnugor rokonságot nekem már jó 10-15 éve is úgy tanították az iskolában, hogy nyelvrokonság. Sose volt szó genetikai vagy egyéb kulturális rokonságról. Ebben a nyelvcsaládban egyébként a két nyelv elég messze helyezkedik el a másikhoz képest, vagyis a nyelvrokonság is távoli. De, aki már hallott finn beszédet az azért elgondolkozik kicsit.

A Magyar Természettudományi Múzeum állandó kiállításában vannak leletek a Kárpát-medencéből. Mármint emberekről, mindenféle korszakból. A Honfoglalás korából találtak egy helyen magas, europid és alacsony mongoloid, illetve ezek alcsoportjaihoz tartozó maradványokat is. Ha jól emlékszem az volt a konklúzió, hogy az állítólagos 7 törzs (egyesek szerint 8) genetikailag vegyes képet mutatott, kulturálisan lehettek egységesek. Plusz ugye az itt élő népekkel (pl. avarok) is keveredtek. Az avarok például honnan származnak?

2018.08.31. 14:03:46

@Emett Brown.
a mta jelenlegi hivatalos álláspontja most az, hogy a magyar nép nem finnugor eredetű. mert a jelenkori magyar népességben, kárpát-medencében és annak közvetlen környezetében a finn-szamojéd népekre jellemző N1 egyenes férfiági eredet előfordulása 1% alatti. tehát nehéz elképzelni azt, hogy a magyarok és a finnek, vagy velük férfiágon rokon törzsek évezreden át együtt éltek. mert akkor vélhetően összekeveredtek volna. de a jelenleg hivatalos elmélet mégis csak az, hogy ezek a népek egy közös őshazában éltek és szóról szóra ugyanazt a nyelvet beszélték, csak nem keveredtek. a finnugor eredet elemélet kapásból hülyeségnek hangzik. és erre jön az, hogy együtt éltek, csak nem keveredtek.

tehát ha jól értem te azt gondolod, hogy a honfoglaló magyar vezérek együtt éltek valahol a sarkkörön, illetve az uralnál a finnekkel rokon népekkel. csak nem keveredtek. egy finn nyelvjárást beszéltek. és aztán mentek mendegéltek átvették a török, az irániak, a szlávok nyelvét. aztán a görögöt, a latint, a németet. a nagy vándorlásban már alig hasonlít a nyelv a finnre. pedig az finn volt eredetileg. mert együtt éltek, csak nem keveredtek. ennek az évezredes magyar-finn együttélésnek, annak kizárólagosságának semmiféle biológiai nyoma, tárgyi emléke nincs. csak az van, hogy az alapszókincsben van valami nagyon kevés hasonlóság. ami azt jelenti, hogy ezek nagyon ősi szavak. illetve a kelet-nyugati irányban vándorló indoeurópaiak találkozhattak finn-szamojédekkel, vagy permiekkel amikor azok a nagy hidegek elől délebbre húzódtak. de ez nyelvi kapcsolat és nem nyelv eredet. az lehet, hogy hantik és manysik találkoztak hunokkal és magyarokkal. persze lehet, hogy csak véletlen alliterál. de ez nem bizonyíték a nyelv eredetre. eleve nincs definiálva, hogy mit értenek pontosan azon, hogy nyelv. és az sincs definiálva, hogy nyelveredet. hanem csak azt mondják, hogy ez az és kész.

2018.08.31. 14:13:29

@Emett Brown
tehát ennek az egésznek úgy kellene nekiállni, hogy valaki megmondja, hogy mit ért azon, hogy "nyelv". majd megmondja, hogy mi az, hogy "nyelvcsalád". megmondja, hogy mi az, hogy egy adott nyelv egy adott nyelvcsaládból "ered". a definícióját megmondja, hogy pontosan mit ért ezeken. a "legközelebbi" nyelvrokonaink megállapításához definiál egy távolság függvényt. és ezek után magyar és az összes többi nyelv relációjában lefut egy algoritmus a nyelvemlékeken. és az megmondja, hogy ez alapján a távolság ennyi, vagy annyi. így lenne korrekt.

Melee 2018.08.31. 14:26:09

@444
A link www.theguardian.com/education/gallery/2015/jan/23/a-language-family-tree-in-pictures az egyes nyelvcsaládok egymáshoz való viszonyát mutatja lingvisztikai szempontból.
A Skandináv félsziget két oldalról népesült be a mai ismereteink szerint. Azaz a norvégok és a svédek délről, finnek keletről érkeztek.
A finn és magyar nyelvek legközelebbi rokonai kivétel nélkül Oroszországban találhatók. Irdatlanul hosszú az Ural még mai körülmények között is, hát még milyen hosszú lehetett 2-3000 évvel ezelőtt. Nomeg akkor jóval kevesebben is lakhattak arrafelé. Szóval közös nyelveredetű népek lakhattak úgy arrafelé, hogy egy idő után már nem keveredtek egymással.
Ezért hoztam fel a Hanti és Manysi nyelv beszélőit, mert ezek állnak a legközelebb a magyarhoz, a finn közelsége is relatív, az oroszhoz képest közeli, míg aki próbálta a finnt, az tudja csak igazán, hogy mekkora a távolság.

Melee 2018.08.31. 14:28:00

@444
A lingvisztika nem annyira egzakt, és a számok nyelvére lefordítható, mint az antropológia. De attól még élő és eredményeket felmutató tudományág.

Emmett Brown 2018.08.31. 14:40:37

@444

Volt egy nép ami az Urálnál élt, ők finnugor genetikával ÉS nyelvvel is rendelkeztek (hantik-manysik-egyebek). Volt egy másik nép, a magyarok genetikai ősei (valahol az Urál-Bajkál-Hindukus-Kaszpi között), nekik volt ez a genetikájuk, amit a poszt bemutat, de valami más nyelven beszéltek.

Ez utóbbi "ős-ős-ősmagyarok" egy kisebb csoportja meghódította a finnugor népet, egyfajta "katonai arisztokráciát" alkotva, emiatt nyilván nem keveredve a meghódított néppel (mármint saját asszonyaik nem szültek gyereket a meghódítottaktól, de a finnugor asszonyok szültek gyereket hódító apától), de a nyelvüket átvéve. Pár generáció elteltével amikor már mindenki a bennszülöttek nyelvén beszélt, az "arisztokrácia" tagjai rájöttek, hogy itt az Urálnál kurva unalmas, mi mennénk még hódítani, és tovább is álltak, szépen haladva nyugat felé de immáron az új nyelvet beszélve, amit már nagyjából (nyelvtaniszerkezet+alapszavak) megtartottak, de mindig kiegészítve az újonann megismert népek szavaival.

arncht 2018.08.31. 14:44:55

nem ertem, hogy miert akarjak egysegesiteni a kettot... nem veletlenul van meg a finnugor es turk kettosseg. amit ma magyar nyelvnek nevezunk, az a tobbseg nyelve lehetett, egy finnugor eredetu nepessege, viszont az uralkodo reteg (torzs) egy turk torzs volt. az eredetmondaink es az arpadek ennek a turk szarmazasnak felelnek meg.

a honfoglalo es az itt talalt torzsek vegyesen voltak turk es eltorokosodott finnugor torzsek. jo esellyel "rokon" (hasonlo nyelvu, kulturaju) torzsek mar a honfoglalas ill avar korban is bevandoroltak, ezert nem utkozott ellenallasba a honfoglalas, es ezert nem szlav-nemet nyelven beszelnek manapsag a karpatmedenceben. ezek a finnugor torzsek hasonlo eletmodot folytattak, mint a turk torzsek, de a nyelvuket megtartottak (tehat jelentos nepessegnek kellett lennie), igy konnyen keveredtek a tobbi sztyeppei torzzsel, es olvasztottak be magukba oket.

tehat helyesen - arpadek, eredetmondak = turk, tobbseget alkoto torzsek nyelve = finnugor, magyar. nem mellesleg magyarazatot ad arra is, hogy miert van ennyi torok jovevenyszavunk, de az alap miert finnugor. a magyar kultura = finnugor alapu, de eros turk hatas, ami vegul europaiva lett az allamalapitas utan.

arncht 2018.08.31. 15:01:22

nagyon hasonlo, mint ami a franciaknal es a normannoknal jatszodott le - egy german szarmazasu nepcsoport meghoditja a latin nyelvu tobbseget, de atveszi a meghoditottak nyelvet es kulturajat. csak azt nem tudjuk, hogy a bevandoroltak vagy az itt levok voltak tobbsegben, es hogy kik beszeltek tenylegesen a magyart (lehet mindkettoben voltak).

szerintem a honfoglalas kori torteneteinket nagyon jol kiegesziti:
hu.wikipedia.org/wiki/Dzsagfar_tarihi

Hefe 2018.08.31. 17:32:39

"444 2018.08.31. 12:37:57
@nemorino
csak ez ugye férfiági eredet."

az se olyan rossz. A lanyok is az apjuktol kapjak a fele genkeszletuket, beleertve az egyik X kromoszomajukat is.

2018.08.31. 18:20:40

@hefe
az y-dns apáról fiúra adódik át esetleges módosulásokkal. az mt-dns pedig rendesen anyáról gyermekre. az első esetben rendesen nincs rekombináció. egész egyszerűen azért, mert a nőkben rendesen nincs y-kromoszóma. az egyenes férfiág a humán populációban genetikusan kódolt. ebből fakad a törzsi jelleg.

ezek az egyenes férfiági eredetek.
cache.eupedia.com/images/content/timeline_comparison.png
de ezek nemzedékről nemzedékre egy nagyon kicsit változnak. mert nemzés közben a kozmikus háttérsugárzás vagy valami létrehoz egy esetleges módosulást. na most ezek feltehetően így vándoroltak.
www.kerchner.com/images/dna/ydna_migrationmap_(FTDNA2006).jpg
az egyenes férfiágat vissza lehet követni. és nagyvonalakban kikövetkeztni, hogy a törzsek honnan hová mehettek. többek között ezzel foglalkozik az archeogenetika.

2018.08.31. 18:37:03

@Emmett Brown
az archeogenetika ezt cáfolja. ha a magyarok és finnek vagy velük rokon népek törzsszövetségben éltek évezredeken át (ezt állítja a finnugor elmélet, ez idő alatt hozták létre a népek az ősfinnugor nyelvet, amit rekonstruált az mta nyelvtudományi intézete), akkor a magyar populációban létezni kellene finnekre jellemző y-kromoszómának. azért, mert hogy magyar lányok elvettek finn fiúkat, vagy megfordítva. csak a törzsszövetség egy része úgy gondolta, hogy útnak indulnak. a magyar populációban nincs finnekre jellemző gén.

na jó lehet, hogy keveredtek, de külön váltak. mert tudták, hogy ki a finn és ki az ugor eredetű. de honnan tudták akkor ha szóról szóra ugyanazt a nyelvet beszélték? na jó lehettek eltérő neveik. na de a nevek is eredetileg jelentenek valamit. na most még lehet az, hogy a finneket módszeresen kiirtották. de erre sem utal semmi. honnan tudták, hogy ki hordozza az N jelű y kromoszómát. ami a finnekre jellemző. és ami a magyar populációban alig fordul elő. magyar és finn férfiak ősei tartósan és kizárólagos módon nagy valószínűséggel nem éltek egy törzsszövetségben az ókorban. ennek nincs se biológiai nyoma, se tárgyi emléke. középkori írásos feljegyzések sincsenek. se a magyar, se a finn, se semmiféle krónikás hagyományban. hihetsz benne, de ez a nyelvészek, vagy a nyelvészek egy részének feltételezése, amit tények nem igazolnak, hanem cáfolnak.

elemi közelítéssel az éghajlati öv nem stimmel. találkozhattak finnek és magyarok rokonai az ókorban, vagy az őskorban. de nincs semmi nyoma annak, hogy ezek a népek kizárólagos módon együtt éltek.

2018.08.31. 18:51:30

@Emmett Brown
azt el lehet képzelni, hogy nyugat-kelet irányban vándorolt egy törzs. és ez magyarul, vagy magyarhoz hasonló nyelven beszéltek. és találkozott egy manysi halász vadásszal. a mai hanti-manszijszk régi neve szamarovo. a szamár szó is ott magyarban. talán azért, mert szamárháton is kereskedtek. és manysi vadász hozta a halat. és azt mondta: kala, kala, kala. és erre másik azt felelte. három hal. vagy valami effélét. és erre a manysi azt mondta, hogy hurom kala. hozzál még kalát. és megkapod ezt a nyilat. nyila, nyila. hozol húsz halat, akkor kapsz egy ilyen nyilat. husz kala. ilyesmiből lehet egy nyelvi kapcsolat. ilyen lehet.

de ez magyar és szinte akármelyik nyelvi relációban elképzelhető. a magyar rokonítható a finnel. de rokonítható szinte akármelyik nyelvvel. semmi sem indokolja azt, hogy ez legyen a nyelv eredet. a nyelvtan sem. mert ugyanúgy rokonítható az altaji nyelvekkel. azok is agglutinálóak. ez egy lehetséges nyelvi, kulturális kapcsolat. amit nem kellene kidobni. mert miért kellene. de ennek a kizárólagossága, a finnugor eredetelmélet nyelveredetként se lesz tartható véleményem szerint. az mta nyelvészei nyilván azt mondják, hogy de. azt is mondják, hogy mindenki aki mást gondol az idióta, fasiszta, kripli, kretén. és ebből kerekedik egy kultúrharc. és a politika fogja eldönteni. egy kicsit mindig az dönti el.

2018.08.31. 19:05:04

@Emmett Brown
a másik. szerinted volt egy magyar honfoglalókkal rokon katonanemzet. ami rátelepedett a finn népcsoportra. és átvették a nyelvüket. de aztán mentek mendegéltek. és átvették a törököt, az iránit. de elsőnek finnül beszéltek. akiket az ókorban makogva meghódítottak. mert ugye a magyarok csak makogtak, amikor átvették a finnt. így lehet a magyar nyelv finn eredetű. most a bölcsészkaron azt hülyeséget játsszák, hogy mentsék a finnugor eredet elméletet. az egy lehetséges nyelvi kapcsolat.

van mondjuk a tündér szavunk. ami egyesek szerint a tünékeny dolog. na jó, az a tündér. van aki szerint ez sumér vagy török eredetű. mert dingir ilama az olyasmi, mint a tündér ilona. na most mondok neked egy finn-ugor megfejtést is. noha ez tudtommal nincs benne semmiféle etimológiai szótárba. én találtam ki, de lehet, hogy más is kitalálta. az a finn számi nyelvekben északi sztyeppe a tundar. ebből van a nemzetközi tundra kifejezés. a nagy hidegek elől időnként délebbre vándoroltak népek. északról jöttek szép szőke, vagy fehér hajú lányok. de legközelebb arra vágtattak, akkor már nem voltak ott. mert visszamentek északra. éjszakra. ahol általában sötétebb volt. ők lehettek a tündérek. eltűntek. tundráról jöttek. lehetett így? éppenséggel lehetett. lehet, hogy ez dingir ilama? az is lehet.

Emmett Brown 2018.08.31. 20:45:57

@444

Mennyire "tiszta" finnugor a jelenlegi hanti-manysi dns, van-e benne némi sztyeppei dns például? Illetve van-e a jelenlegi magyar populációban finnugor NŐI dns?

Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor ha a kisebb hódító csoport, aki elkülönült a "bennszülöttektől", és maximum ágyasnak használta őket, de ezen felül egymással szaporodott, majd a nyelv átvétele után valamikor továbbállt, az egy lehetséges magyarázat a finnugor nyelv, sztyeppei férfi dns kombinációra.

arncht 2018.09.05. 10:27:10

A műben körvonalazódó magyar őstörténet szerint a magyarok uralkodóháza (tehát nem a magyar nép) Arbat révén hun–volgai bolgár eredetű, Almis és Arbat a Dulo-dinasztia tagjai, mely család sarja volt Attila hun király is. Arbat magyar katonái eltörökösödött-elbolgárosodott északi népek – mai terminológiával élve finnugor eredetűek és nyelvűek – voltak (a "magyarok másik nyelve"). A magyarok nyelvének kérdésében magyarázatként elmíti a forrás, hogy "Avariában" (Mo. keleti része, eleinte főként Erdély) az érkező katonákat felmentő seregként fogadó helyi "avar-baskortokat" (baskort=baskír: önelnevezés, jelentése farkasfej) találnak, akik Arbatot nyomban elfogadják kánjuknak, mivel a "farangok" (frankok) zsigerelik őket, s tőle várnak védelmet. Az avar-baskortok, akiknek nyelve megőrizte a Kaukázus-vidékéről a Kárpát-medencébe kerülésük-kori (azaz az 5-600-as évekbeli) eredeti formáját, az utalások szerint Arbat magyarjainak "magyar" nyelvéhez képest az avar-baskortok egy korábbi magyar nyelvváltozatot beszéltek (lásd: László Gyula Kettős honfoglalás elmélete és/vagy onogurok). Részben értették csupán az újonnan érkezetteket, akiknek ősei sem éltek soha a Kárpát-medencében, mégis hasonló nyelven szóltak. Arbat magyarjainak nyelve a törökös környezetben, az avarok bejövetele óta jelentősen megváltozhatott, nem beszélve a magyarul sohasem beszélt kara-bolgár katonákról. Az avar-baskortok segítettek birtokba venni a területet és lányaik is jelentős számban váltak a magyar-bolgár csapatok hitveseivé (egy 895-ös besenyő támadáskor a magyarok etelközi szálláshelyeit – feltehetőleg feleségeik nagy részével együtt – elpusztították). A Dzsagfar tarihi szerint Arbat katonáinak szinte újra kellett tanulniuk az "eredeti magyar" nyelvet. A következő generáció azonban – főként helyi anyáik révén – már túlnyomó többségben ezen az "eredeti(hez közelebb álló) magyar" nyelven beszélt.

múzeum 2018.09.14. 07:39:12

@Melee
(Nem működik a "Válasz erre".)
1. Kérdés a posztolóhoz. Nyelvszerkezetileg a Hanti (Khanty) és a Manysi
(Vogul) nyelvek állnak a legközelebb a magyarhoz. Jelenleg alig
30.000-en vannak, akik ezek valamelyikét tartják az anyanyelvüknek, és
az orosz elnyomás miatt sajnos egyre fogy a számuk. Tervezik-e ezen
nyelvet beszélők néhány egyedénél ilyen jellegű feltáró vizsgálat
lefolytatását, mintegy az antropológiai és a lingvisztikai vizsgálatok
átfedéseként ?
Válasz: Már zajlanak a vizsgálatok és elég előrehaladottak. Van genetikai kapcsolat a manysik egy részével!

múzeum 2018.09.14. 07:42:47

@tena_lady
(Nem működik a "Válasz erre".)
A "A Magyar Természettudományi Múzeum állandó kiállításában vannak leletek
a Kárpát-medencéből. Mármint emberekről, mindenféle korszakból. A
Honfoglalás korából találtak egy helyen magas, europid és alacsony
mongoloid, illetve ezek alcsoportjaihoz tartozó maradványokat is. Ha jól
emlékszem az volt a konklúzió, hogy az állítólagos 7 törzs (egyesek
szerint 8) genetikailag vegyes képet mutatott, kulturálisan lehettek
egységesek. Plusz ugye az itt élő népekkel (pl. avarok) is keveredtek. Az avarok például honnan származnak?" hozzászólásra tolmácsoljuk a cikk írója, Bernert Zsolt válaszát:
A honfoglalók genetikai vizsgálata is több kutatócsoport párhuzamos munkájával eddig azt rajzolta ki, hogy nagyon nagy földrajzi terület érintett. Szinte a Hun Birodalom egész területe. Az avarok (zsuan-zsuan) Mongóliából jöttek a genetikai vizsgálatok is megerősítik ezt.

bloggerman77 2018.12.18. 10:52:21

Én csak arra lennék kíváncvsi, hogy ha Kálmán, ha III. Béla a koponya tulajdonosa, hogyan lehet "mongoloid"?

Mindkettejük ősei, nagyszülőkig visszamenve szláv, elnémetesedett szláv, illetve német, flamand voltak.

Kálmán esetében: anyja Loose-i Zsófia limburgi hercegnő, nagyanyja Piast Richeza lengyel hercegnő

III. Béla esetében: anyja Rurik Eufrozina, nagyanyja Vukanovic Ilona szerb királylány.

Tehát honnét is az állítólagos "mongoloid" elem?

275 · http://www.youtube.com/krisztusa 2018.12.20. 23:57:16

Teccett nagyon a cikk!
Ezt most az eljött bibliai Jézus Krisztusként is mondhatom,hiszen Énmagam is eléggé előrehaladott és rendkívül sokrétű vizsgálatokat tudok-tudtam végezni a genetikai és minden más örökségeinkkel kapcsolatban.

Madnezz · http://sorfigyelo.blog.hu 2019.11.29. 08:37:23

@bloggerman77: Az Árpád-ház férfiágon egységes volt, csak a feleségeket vették idegenből. Feltehetőleg a keleti hun birodalom idejében szereztek mongoloid géneket, de ránézésre alapvetően egyértelműen turanid tipusúak. A karosi temetőben vegyesen voltak turanid és keleti csontvázak, szóval keletről hozták azokat magukkal, de eredetileg kaukázusi eredetűek.

vezér01 2020.01.06. 14:38:48

A genetika valóban tudomány, eredményeit aligha lehetne cáfolni. Az viszont,hogy a székesfehérvári csontok valóban III.Béla és Antiochiai Anna maradványai lennének,csupán Érdy hipotézise, melyet akadémikusaink kritika nélkül kanonizáltak. Már az is elgondolkodtató /kellene,hogy legyen /,mi késztette Szent Istvánt arra,hogy a település legmélyebb pontjára építtesse bazilikáját ? Alig száz méterre van egy magaslat,amin ma a Szent Péter és Pálnak szentelt templom áll. Csupán 6 méterrel magasodik a környezete fölé,de "pogány" eleink éppúgy,mint keresztény utódaik oda építették volna templomukat. Rejtély ! A sírokról : Nem két sírt találtak,hanem szorosan egymás mellett többet. A ráépítésekből megállapítható,hogy a királynénak mondott sírt építették utoljára. Csakhogy ő előbb halt meg,mint Béla. A sírban talált leletek elképesztően szegényesek, holott III.Béla korának leggazdagabb uralkodója volt. Ennél még egy "honfoglaló" vitéz lovát is értékesebb arany és ezüst szerszámdíszekkel temették ! A temetési koronának mondott tárgyak megtalálásukkor még épek voltak,a múzeumban töltött évszázad alatt viszont darabokra hullottak. Mintha nem is ezüstből készültek volna,hanem ónból,amit megtámadott az ónpestis. A csúcs a holttest hónalja alá dugott " kardikó", ami gyerekjátékként is nevetséges, maga Érdy se merte kardnak nevezni. És ki lehetett a közvetlenül a király mellé temetett halott ? És hogy került ugyanoda egy összetört emberi és állati csontokat tartalmazó sírhely ? Ennyire becsülték volna Árpádházi királyainkat ? Ha Akadémiánk valóban magyar és tudományos lenne, ezekre keresnék a választ. De ők Hunsdorfer és Josef Budenz méltó utódai, akik Arany Jánost és Szentkatolnai Bálint Gábort ma is kipenderítenék soraikból.

Hirdetés

Látogasd meg honlapunkat, lájkolj és kövess minket! Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr, Pinterest

logo_jpg.jpg

mti_hirfelhasznalo.jpg

Facebook oldaldoboz

Friss témák

Rovatok

Szerzők

Információk, ajánlók

 

 

 

 

Naptár

április 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
süti beállítások módosítása