A BIODIVERZITÁS-KUTATÁS ÚJDONSÁGAI 2023-BAN A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBAN

Ismét jelentkezünk a múzeumi biodiverzitás-kutatás legújabb eredményeivel. 2023-ban összesen 121 új taxont – úgymint 102 tudományra új fajt, 13 alfajt, egy altribuszt, négy nemzetséget és egy alnemzetséget – fedeztek fel, illetve írtak le a Magyar Természettudományi Múzeum kutatói. Kontinenseken és geológiai időkön átívelő munkásságuk gyarapította a múzeumban őrzött természetrajzi örökségünket és tudásunkat a puszta fennmaradásunk érdekében is egyre több figyelmet igénylő biológiai sokféleségről, azaz biodiverzitásról.

Mostanra rendszeressé vált, hogy az újévbe lépve összegezzük és megosztjuk a biodiverzitás-kutatásban elért legfrissebb eredményeinket, hogy olvasóink is betekinthessenek a múzeum taxonómiai műhelyeibe, és méltán lehessenek büszkék e „kis ország nagy múzeumában” folyó munkára és világszínvonalú tudományos eredményekre. (Korábbi összefoglalóink itt érhetők el: 2020, 2021, 2022.)

A taxonómia, más néven rendszertan, az élőlények rendszerezésének, osztályozásának tudománya. Neve a taxon szóból származik, amely kifejezés tetszőleges rendszertani kategóriájú egységet jelent. Taxon tehát a faj, a nemzetség és a törzs is. A taxonómia területéhez tartozik a tudományra új taxonok leírása és a már ismert taxonok folyamatos, kritikai revíziója is. Világszerte döntően a múzeumok tudományos gyűjteményeiben művelt tudományág, hiszen reprezentatív, jól feldolgozott természetrajzi gyűjtemények nélkül ilyen irányú szakértelem megszerzése nem lehetséges. Művelői mára olyannyira megritkultak, hogy a közelmúltban a megmaradt szakértőket az Európai Bizottság, a CETAF, az IUCN és a Pensoft lajstromba vette, és létrehozták a „taxonómusok vörös listáját” – hasonlóan a vörös listás, kihalással veszélyeztetett fajokhoz. E „vörös listán” múzeumunk több szakembere is szerepel.

 

A Magyar Természettudományi Múzeum muzeológus kutatóinak egyik legfontosabb feladata (sőt, törvényi kötelezettsége) a gyűjteményekben őrzött példányok tudományos feldolgozása, és az ennek során keletkező tudományos eredmények közlése. A múzeum legtöbb gyűjteményében a gyakorlatban ez a feldolgozatlan példányok meghatározását jelenti. E munka során időről időre előfordul, hogy a szakértő munkatársak a tudomány számára még ismeretlen fajok képviselőivel találják szembe magukat. Ekkor jön a komoly és aprólékos taxonómiai kutatómunka java. Múzeumi példányok akár százainak-ezreinek vizsgálatával és a legkülönfélébb nyelveken és korokban született fajleírások tanulmányozásával a kutató megbizonyosodik arról, hogy valóban egy mostanáig ismeretlen élőlény példányaival van dolga. Végül a nemzetközileg elfogadott előírásoknak megfelelő tudományos leírással és elnevezéssel egy szakfolyóiratban publikálja az új taxont.

Bárminemű, a fajhoz kapcsolódó tudás alapja ez a tevékenység, hiszen amíg valamit nem tudunk a nevén nevezni, más fajoktól megkülönböztetni, addig rá vonatkozó biológiai vagy alkalmazott módon hasznosuló ismeretekről sem beszélhetünk. Az evolúciós (a faj kialakulása) és a személyes történet (a faj felfedezése, leírása) találkozása teremti meg a lehetőséget, hogy az egész emberiség számára értékes tudás és akár valamilyen alkalmazott formában hasznosuló ismeret lehessen az eredmény.

1_infografika2023.jpg1. ábra. Összegző infografika a Magyar Természettudományi Múzeumban 2023-ban leírt, tudományra új taxonokról: összesen 30 országból 121 új taxont – úgymint 102 tudományra új fajt, 13 alfajt, egy altribuszt, négy új nemzetséget és egy alnemzetséget – fedeztek fel, illetve írtak le a múzeum kutatói. Az új fajok földrajzi eloszlása szépen tükrözi a múzeum biodiverzitás-kutató tevékenységének a Kárpát-medence kutatása melletti hagyományos, esetenként már évszázados múltú erősségeit: Ázsia középső, keleti és déli részei mellett Afrika és Ausztrália zoológiai kutatása is erősen magán viseli a Magyar Természettudományi Múzeum szakembereinek névjegyét. Az Újvilág taxonómiai kutatásában magától értetődően kisebb a szerepünk, mint az Óvilágéban, de mind a Vörös Judit és munkatársai által leírt, tudományra új békafajok, mind pedig a tavalyi egyetlen „nem állat” taxon – Barbacka Maria társszerzőkkel leírt fosszilis, jura időszaki nyitvatermőfaja – erősítették múzeumunk tudományos súlyát az újvilági fauna és flóra megismerésében.

 

Új taxonok

A Magyar Természettudományi Múzeumban 2023-ban leírt egy altribusz, négy nemzetség és egy alnemzetség mellett összesen 102 tudományra új fajt (amelyek közül 101 állat, egy pedig fosszilis, 200 millió évvel ezelőtt élt növényfaj) és 13 új alfajt (mind állat) jegyeznek kollégáink.

 

A múzeum rovarászai egy új altribuszt, négy nemzetséget, egy alnemzetséget, 95 új fajt és 12 alfajt jegyeztek: Kovács Tibor társszerzőivel egy széleslábúszitakötő-fajt és három keresztesszárnyúálkérész-fajt; Sáfián Szabolcs társszerzőivel egy tarkalepkefajt, egy szitkárnemzetséget és négy szitkárfajt (más néven üvegszárnyúlepke-fajt), valamint egy-egy boglárkalepke-altribuszt és alfajt; Kiss Ádám egy bagolylepke-nemzetséget és két bagolylepkefajt; Tóth Balázs társszerzőivel két további bagolylepkefajt; Vásárhelyi Tamás négy kéregpoloskafajt; Sziráki György egy lisztesfátyolkafajt; Szőke Viktória egy szivacsfátyolkafajt; illetve Vas Zoltán 15 fürkészdarázsfajt. Mindemellett jelentős számú új lepketaxon született a néhai Hreblay Márton (1963–2000, lepkész) halálával kéziratban maradt, majd 2023-ban kollégáink által publikált, jelenleg is alkalmazhatónak és érvényesnek talált 72 fajcsoportnévnek (fajok és alfajok együtt) és három nemzetségcsoportnévnek (nemzetségek és alnemzetség) köszönhetően. Ezeknek posztumusz taxonómiai szerzője Hreblay Márton, mellette pedig Katona Gergely és Tóth Balázs a társszerzők.

2_boglarka.png2. ábra. A Neurellipes helpsi ziama Guineában honos, tudományra új boglárkalepke-alfaj, amely a Lepkegyűjtemény Afrika-kutatási programjának egyik legújabb eredménye.

3_szitkar.png3. ábra. Afrikai szitkárfajok: balról az első faj a Rhynchium nemzetségbe tartozó darázsfajokat utánozza, így ezt örökíti meg tudományos neve is (Fortikona rhynchiformis); mellette pedig a Fortikona aethiopica és a Fortikona dalaba, amelyek tudományos neve földrajzi vonatkozású.

 4_poloska.png4. ábra, amelyen a különleges kinézetű kéregpoloskák sorakoznak: balról az első Bakonyi Gábor professzor, entomológus és ökológus tiszteletére kapta nevét (Chelonocoris bakonyii), közvetlenül mellette pedig az Ernst Heiss (a kéregpoloskák eminens kutatója) tiszteletére elnevezett faj (Chelonocoris heissi) látható, illetve további két, 2023-ban leírt, tudományra új faj (Acantharadus flora, Kema pamae).

 5_lisztesfatyolka.png5. ábra. Az új lisztesfátyolkafaj leírását a múzeum egyik tudományos folyóiratában olvashattuk (akárcsak a következő két ábrán szereplő új rovarfajokét is). E Madagaszkáron élő fajt Benyovszky Móric (1746–1786, híres utazó, emlékíró) tiszteletére nevezte el a szerző.

6_szivacsfatyolka.png6. ábra. Tudományra új szivacsfátyolkafaj Indiából és a Miyazaki Hayao által megálmodott anime főhősnője, akiről a nevét kapta.

7_darazs.png7. ábra. Tudományra új, ausztrál fürkészdarázsfajok Bíró Lajos gyűjtéseiből, köztük a róla elnevezett új fajjal. Bíró Lajos (1856–1931, utazó, gyűjtő, zoológus, entomológus, etnográfus) 1895-ben Új-Guineába utazott, hogy ott természetrajzi, illetve néprajzi gyűjtő- és kutatómunkát végezzen a Nemzeti Múzeum számára, közben pedig többek közt felkereste Ausztráliát is. Rendkívül jelentős zoológiai gyűjtéseiből (amelyből mostanáig több mint 2500 új állatfaj került leírásra) a tudományra új fajok közlése napjainkban is zajlik. Mindez szépen rávilágít arra is, mennyire fontos és hosszú távon is értékteremtő eleink és jelenlegi kollégáink múzeumot gyarapító gyűjtőtevékenysége is.

8_hreblay.jpg8. ábra. Hreblay Márton bagolylepkéi: a tudományra új bagolylepkefajok főleg az ő gyűjteményéből származnak, amely letétben a múzeumban található.

A nem rovar gerincteleneket Nagy Hajnalka és társszerzői által leírt három új televényféregfaj képviseli.

A gerincteleneknél jóval ritkább az új gerinces állatok felfedezése, ám a múzeum kutatói évről-évre mégis megörvendeztetik a világot egy-egy új gerinces fajjal is: 2023-ban Vörös Judit és társszerzői három tudományra új, dél-amerikai szárazföldibékát írtak le, valamint Csorba Gábor társszerzőivel egy új földikutyaalfajjal gyarapította Európa faunáját.

9_beka.png9. ábra. Dél-amerikai szárazföldibékák Ecuadorból: a rendkívül ritka Pristimantis sagedunneae (bal felül), amelyből eddig összesen hét egyedet fogtak; a Pristimantis paladines (középen alul) a Paladines-család nevét viseli, akik elkötelezetten dolgoztak Latin-Amerika élővilágának védelméért; végül a Pristimantis numbala (jobb felül), amely csak a dél-ecuadori Numbala Rezervátum területéről ismert (fotók: Paul Székely).

10_foldikutya.jpg10. ábra, amelyen az új földikutyaalfaj egyede (középen, elöl 😊) látható felfedezői társaságában (balról jobbra: Mizsei Edvárd, Czabán Dávid, Csorba Gábor). A különösen jelentős tudományos eredménynek számító Nopcsa-földikutya (Nannospalax hellenicus nopcsai) a múzeum számos élőlénycsoportra kiterjedő Balkán-kutatási programjának egyik kiemelkedő eredménye; az új alfaj leírása az európai földikutyák legmodernebb molekuláris biológiai és statisztikai fajlehatárolási módszerekkel készült szisztematikai revíziójának részeként jelent meg.

A növényekkel kapcsolatos taxonómiai eredményeinket a 2023-as évben Barbacka Maria társszerzőkkel leírt, fosszilis, jura időszaki új növényfaja képviseli – egy, a nyitvatermők közé tartozó, egykor a mai Alaszka területén élt ősnövényfaj, amely a 200 millió évvel ezelőtti biológiai sokféleséggel kapcsolatos ismereteinket gazdagítja.

11_noveny.png11. ábra. A nyitvatermők közé tartozó Hanophyllum varioserratum ősnövény fosszilis maradványai (balra) és lelőhelye Alaszkában (jobbra; a fekete nyíl mutatja a helyet).

12_diagram_2023.png12. ábra. A 2023-ban leírt, tudományra új fajok és alfajok rendszertani eloszlása.

 

A leírók

A Magyar Természettudományi Múzeum összesen 13 munkatársa írt le tudományra új taxont 2023-ban. Beleértjük ebbe az intézményi filiálék munkatársait és az önkéntes munkatársakat is, ugyanakkor nem számoltuk bele a néhai Hreblay Mártont (1963–2000), aki – habár a maga idejében több szálon is kapcsolódott a Lepkegyűjteményhez – nem állt a múzeum alkalmazásában. A Magyar Természettudományi Múzeum 2023-ban tudományra új taxont közlő munkatársainak névsora ezek alapján (betűrendben):

Barbacka Maria (Növénytár, Ősnövénytani gyűjtemény, Budapest), Csorba Gábor (Állattár, Emlősgyűjtemény, Budapest), Katona Gergely (Állattár, Lepkegyűjtemény, Budapest), Kiss Ádám (Mátra Múzeum, Rovargyűjtemény, Gyöngyös), Kovács Tibor (Mátra Múzeum, Rovargyűjtemény, Gyöngyös), Nagy Hajnalka (Állattár, Rákok és vízi gerinctelenek gyűjteménye, Budapest), Sáfián Szabolcs (Állattár, Lepkegyűjtemény, Budapest), Sziráki György (Állattár, Kisebb rovarrendek gyűjteménye, Budapest), Szőke Viktória (Állattár, Kisebb rovarrendek gyűjteménye, Budapest), Tóth Balázs (Állattár, Lepkegyűjtemény, Budapest), Vas Zoltán (Állattár, Hártyásszárnyúak gyűjteménye, Budapest), Vásárhelyi Tamás (Állattár, Szipókás rovarok gyűjteménye, Budapest), Vörös Judit (Állattár, Kétéltű- és hüllőgyűjtemény, Budapest).

A taxonómiai kutatómunka aprólékos, időigényes tevékenység, és egy új taxon csak leírásának tudományos publikációban való megjelenésével „kel életre” a tudomány számára, gyakran több éves munka eredményeként. Új taxonjaik leírásán, eredményeik közlésén jelenleg is dolgozó kollégáink munkái a következő, egy év múlva esedékes összeállításban jelennek majd meg.

 Az új taxonok listája

Az új fajok és alfajok teljes nevei után szögletes zárójelben a típuspéldányok lelőhelyeinek országai szerepelnek (kihalt taxon esetében a földtörténeti időszak is). A tudományos név magyar köznévi megfelelőjét – ha van – feltüntettük. A † szimbólum kihalt taxont jelöl.

TÖRZS: GERINCHÚROSOK (CHORDATA)

Osztály: Emlősök (Mammalia)

Rend: Rágcsálók (Rodentia)

Család: Földikutyafélék (Spalacidae)

Nannospalax hellenicus nopcsai Csorba, Mizsei, Czabán et Németh, 2023 (Nopcsa-földikutya) [Albánia]

 

Osztály: Kétéltűek (Amphibia)

Rend: Farkatlan kétéltűek (Anura)

Család: Strabomantidae

Pristimantis numbala Székely, Székely, Armijos-Ojeda, Hualpa-Vega et Vörös, 2023 [Ecuador]

Pristimantis paladines Székely, Székely, Armijos-Ojeda, Hualpa-Vega et Vörös, 2023 [Ecuador]

Pristimantis sagedunneae Székely, Székely, Armijos-Ojeda, Hualpa-Vega et Vörös, 2023 [Ecuador]

 

TÖRZS: ÍZELTLÁBÚAK (ARTHROPODA)

Osztály: Rovarok (Insecta)

Rend: Lepkék (Lepidoptera)

Család: Bagolylepkefélék (Noctuidae)

Acronicta (Molybdonycta) confusa Kiss, 2023 [Kína]

Anacronicta himalaya Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Nepál]

Antha magna Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld, Kína]

Antitrisuloides catocalina cyclica Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld, Mianmar]

Apamea alterna Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld, Mianmar]

Apamea siamica Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Axylia clavifera Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Nepál]

Axylia kontrasta Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Nepál]

Axylia obtusa Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Axylia orbiculata Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Axylia putris philippinensis Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Fülöp-szigetek]

Bornolis siamica Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Chalconyx tinta Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Conisania sejilaensis Pan, Zheng, Volynkin, Saldaitis, Gyulai et Tóth, 2023 [Kína]

Cosmia aureofusca Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Cosmia trigonifera Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Cranionycta formosana Kiss, 2023 [Tajvan]

Diarsia excelsa ayubia Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Pakisztán]

Diarsia maculifera Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Diarsia parvimaculosa Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Diarsia siamicola Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Diarsia tinctoides Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Dioszeghyana albonigra Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Feliniopsis angusta Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Feliniopsis aversa Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Feliniopsis hyposcota continentalis Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld, Nepál]

Feliniopsis hyposcota pygmaea Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Tajvan]

Feliniopsis manifesta Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Feliniopsis rubrofusa Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Tajvan]

Feliniopsis similata Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Nepál]

Feliniopsis stimulata Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Fuscotrachea Hreblay, Katona et Tóth, 2023

Fuscotrachea boluangi Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Hermonassa csoevarii Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Nepál]

Hermonassa sherpae sherpani Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Hermonassa thomasi obscurata Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Herzinycta Kiss, 2023

Hyalobole changae thailandica Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Iceleucania Hreblay, Katona et Tóth, 2023

Isochlora hreblayi Volynkin, Tóth, Titov et Saldaitis, 2023 [Mongólia]

Isolasia intermedia Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Karana bacsovi Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Vietnám]

Karana falcata Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Karana yangzi Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Kisegira diluta Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Leucania (Iceleucania) rosa Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Mniotype putyi Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Odontestra mikuslaci Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Pareuplexia asymmetrica Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Pareuplexia chiangstigma Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Pareuplexia illusoria Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Kína]

Pareuplexia interposita Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Kína]

Pareuplexia latizona Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Kína]

Pareuplexia nyima Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Nepál]

Pareuplexia peteri Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld, Kína]

Pareuplexia phahompoki Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Pareuplexia tapaishana Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Kína]

Phlogophora aspersa Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Phlogophora griseomarginata Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Potnyctycia recta Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Prometopus sopkha Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Rhynchaglaea pua Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Saalmuellerana orientalis Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Thalatha accreta Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld, India]

Thalatha sincera Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld, Kína, India]

Thalathoides lucida Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Fülöp-szigetek]

Thalathoides pygmea Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Mianmar, Thaiföld]

Trachea tonkinata Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Vietnám]

Transtrachea Hreblay, Katona et Tóth, 2023

Transtrachea nubiliformis Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Transtrachea tortuosa Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Xanthia aurantiaca Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Xanthia melonina fuscomedia Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Xenotrachea albifusa palawana Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Fülöp-szigetek]

Xenotrachea moha Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Xenotrachea parviculta Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

Xestia aquila viridicosta Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Nepál]

Xestia gloria Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Nepál]

Xestia mingma Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Nepál]

Xestia phahompoki Hreblay, Katona et Tóth, 2023 [Thaiföld]

 

Család: Boglárkalepke-félék (Lycaenidae)

Cooksoniina Sáfián, Boyle et Pierce, 2023

Neurellipes helpsi ziama Sáfián et Belcastro, 2023 [Guinea]

 

Család: Szitkárfélék (Sesiidae)

Cicinnoscelis grandiosus Bartsch et Sáfián, 2023 [Sierra Leone, Libéria]

Fortikona Bartsch et Sáfián, 2023

Fortikona aethiopica Bartsch et Sáfián, 2023 [Etiópia]

Fortikona dalaba Sáfián et Bartsch, 2023 [Guinea]

Fortikona rhynchiformis Sáfián et Bartsch, 2023 [Libéria]

 

Család: Tarkalepkefélék (Nymphalidae)

Precis koivoguii Sáfián, Florczyk et Takano, 2023 [Guinea, Elefántcsontpart]

 

Rend: Hártyásszárnyúak (Hymenoptera)

Család: Valódi fürkészdarázsfélék (Ichneumonidae)

Bathyplectes dbari Vas, 2023 [Türkmenisztán]

Campoletis koreana Vas, 2023 [Észak-Korea]

Campoplex csorgoi Vas, 2023 [Ausztrália]

Campoplex reiczigeli Vas, 2023 [Ausztrália]

Campoplex rozsai Vas, 2023 [Ausztrália]

Enytus australiensis Vas, 2023 [Ausztrália]

Eriborus biroi Vas, 2023 [Ausztrália]

Hyposoter hangayi Vas, 2023 [Ausztrália]

Hyposoter pinyo Vas, 2023 [Ausztrália]

Leptoperilissus horstmanni Vas, 2023 [Algéria]

Melalophacharops chryseus Vas, 2023 [Ausztrália]

Melalophacharops nitens Vas, 2023 [Tajvan]

Meloboris pektusana Vas, 2023 [Észak-Korea]

Picacharops arantia Vas, 2023 [Ausztrália]

Venturia criminalis Vas, 2023 [Ausztrália]

 

Rend: Igazi recésszárnyúak (Neuroptera)

Család: Lisztesfátyolka-félék (Coniopterygidae)

Nimboa benyovszkyi Sziráki, 2023 [Madagaszkár]

 

Család: Szivacsfátyolka-félék (Sisyridae)

Sisyra mononoke Szőke, 2023 [India]

 

Rend: Poloskák (Heteroptera)

Család: Kéregpoloska-félék (Aradidae)

Acantharadus flora Vásárhelyi, 2023 [Indonézia]

Chelonocoris bakonyii Vásárhelyi, 2023 [Malajzia]

Chelonocoris heissi Vásárhelyi, 2023 [Indonézia]

Kema pamae Vásárhelyi, 2023 [Indonézia]

 

Rend: Álkérészek (Plecoptera)

Család: Keresztesszárnyúálkérész-félék (Nemouridae)

Protonemura apetor Murányi, Kovács, Vinçon et Manko, 2023 [Georgia]

Protonemura boris Murányi, Manko, Kovács, Vinçon et Žiak, 2023 [Azerbajdzsán, Georgia]

Protonemura soad Murányi, Manko, Kovács et Vinçon, 2023 [Örményország, Georgia]

 

Rend: Szitakötők (Odonata)

Család: Széleslábúszitakötő-félék (Platycnemididae)

Nososticta peti Kovács et Theischinger, 2023 [Indonézia]

 

TÖRZS: GYŰRŰSFÉRGEK (ANNELIDA)

Osztály: Nyeregképzők (Clitellata)

Rend: Televényféreg-alkatúak (Enchytraeida)

Család: Televényféreg-félék (Enchytraeidae)

Enchytraeus adrianensis Nagy, Dózsa-Farkas et Felföldi, 2023 [Horvátország]

Enchytraeus andrasi Nagy, Dózsa-Farkas et Felföldi, 2023 [Olaszország]

Enchytraeus andrasiformis Nagy, Dózsa-Farkas et Felföldi, 2023 [Olaszország]

 

TÖRZS: NYITVATERMŐK (Gymnospermae)

Hanophyllum varioserratum Barbacka, Pacyna et Pott, 2023 [USA (Alaszka), jura]

*

Szerzők: Szőke Viktória (Kisebb rovarrendek gyűjteménye), Vas Zoltán (Hártyásszárnyúak gyűjteménye)

Infografikák: Szőke Viktória (Kisebb rovarrendek gyűjteménye)

 

További közreműködők (betűrendben): Barbacka Maria (Növénytár, Ősnövénytani gyűjtemény), Csorba Gábor (Állattár, Emlősgyűjtemény), Katona Gergely (Állattár, Lepkegyűjtemény), Kiss Ádám (Mátra Múzeum, Rovargyűjtemény), Kovács Tibor (Mátra Múzeum, Rovargyűjtemény), Nagy Hajnalka (Állattár, Rákok és vízi gerinctelenek gyűjteménye), Sáfián Szabolcs (Állattár, Lepkegyűjtemény), Sziráki György (Állattár, Kisebb rovarrendek gyűjteménye), Tóth Balázs (Állattár, Lepkegyűjtemény), Vásárhelyi Tamás (Állattár, Szipókás rovarok gyűjteménye), Vörös Judit (Állattár, Kétéltű- és hüllőgyűjtemény). 

A bejegyzés trackback címe:

https://mttmuzeum.blog.hu/api/trackback/id/tr818324277

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Hirdetés

Látogasd meg honlapunkat, lájkolj és kövess minket! Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr, Pinterest

logo_jpg.jpg

mti_hirfelhasznalo.jpg

Facebook oldaldoboz

Friss témák

Rovatok

Szerzők

Információk, ajánlók

 

 

 

 

Naptár

június 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
süti beállítások módosítása