2022 TUDOMÁNYRA ÚJ FAJAI, ALFAJA ÉS NEMZETSÉGEI A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBAN

Ismét jelentkezünk a múzeumi biodiverzitás-kutatás tavalyi eredményeivel. 2022-ben összesen 101 új taxont – úgymint 82 tudományra új fajt, egy alfajt és 18 új nemzetséget – fedeztek fel, illetve írtak le a Magyar Természettudományi Múzeum kutatói. Kontinenseken és geológiai időkön átívelő munkásságuk gyarapította a múzeumban őrzött természetrajzi örökségünket és tudásunkat a puszta fennmaradásunk érdekében is egyre több figyelmet igénylő múltbeli és jelenkori biodiverzitásról.

Mostanra rendszeressé vált, hogy az újévbe lépve összegezzük és megosztjuk a biodiverzitás (azaz a biológiai sokféleség) kutatásában elért előző évi eredményeinket, hogy olvasóink is betekinthessenek a múzeum taxonómiai műhelyeibe, és méltán lehessenek büszkék e „kis ország nagy múzeumában” folyó munkára és világszínvonalú tudományos eredményekre. (Korábbi összefoglalóink itt érhetők el: 2020, 2021.)

A taxonómia, más néven rendszertan, az élőlények rendszerezésének, osztályozásának tudománya. Neve a taxon szóból származik, amely kifejezés tetszőleges rendszertani kategóriájú egységet jelent. Taxon tehát a faj, a nemzetség és a törzs is. A taxonómia területéhez tartozik a tudományra új taxonok leírása és a már ismert taxonok folyamatos, kritikai revíziója is. Világszerte döntően a múzeumok tudományos gyűjteményeiben művelt tudományág, hiszen reprezentatív, jól feldolgozott természetrajzi gyűjtemények nélkül ilyen irányú szakértelem megszerzése nem lehetséges. Művelői mára olyannyira megritkultak, hogy a közelmúltban a megmaradt szakértőket az Európai Bizottság, a CETAF, az IUCN és a Pensoft lajstromba vette, és létrehozták a „taxonómusok vörös listáját” – hasonlóan a vörös listás, kihalással veszélyeztetett fajokhoz. E „vörös listán” múzeumunk több szakembere is szerepel.

A Magyar Természettudományi Múzeum muzeológus kutatóinak egyik legfontosabb feladata (sőt, törvényi kötelezettsége) a gyűjteményekben őrzött példányok tudományos feldolgozása és az ennek során keletkező tudományos eredmények közlése. A múzeum legtöbb gyűjteményében a gyakorlatban ez a feldolgozatlan példányok meghatározását jelenti. E munka során időről időre előfordul, hogy a szakértő munkatársak a tudomány számára még ismeretlen fajok képviselőivel találják szembe magukat. Ekkor jön a komoly és aprólékos taxonómiai kutatómunka java. Múzeumi példányok akár százainak-ezreinek vizsgálatával és a legkülönfélébb nyelveken és korokban született fajleírások (egy-egy faj legelső, részletes és tudományos igényű, szakcikkben megjelentetett ismertetése, leírása, amelynek részeként nevet kap az írást publikáló szakember(ek)től) tanulmányozásával a kutató megbizonyosodik arról, hogy valóban egy mostanáig ismeretlen élőlény példányaival van dolga. Végül a nemzetközileg elfogadott előírásoknak (a Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexének) megfelelő tudományos leírással és elnevezéssel egy szakfolyóiratban publikálja az új taxont.

Bárminemű, a fajhoz kapcsolódó tudás alapja ez a tevékenység, hiszen amíg valamit nem tudunk a nevén nevezni, más fajoktól megkülönböztetni, addig rá vonatkozó biológiai vagy alkalmazott módon hasznosuló ismeretekről sem beszélhetünk. Az evolúciós (a faj kialakulása) és a személyes történet (a faj felfedezése, leírása) találkozása teremti meg a lehetőséget, hogy az egész emberiség számára értékes tudás és akár valamilyen alkalmazott formában hasznosuló ismeret lehessen az eredmény.

 

1_infografika2022.png

1. ábra. Összegző infografika a Magyar Természettudományi Múzeumban 2022-ben leírt tudományra új taxonokról: összesen 25 országból 101 új taxont – úgymint 18 tudományra új nemzetséget, 82 új fajt és egy alfajt – fedeztek fel, illetve írtak le a Magyar Természettudományi Múzeum kutatói. Az új fajok földrajzi eloszlása szépen tükrözi a múzeum biodiverzitás-kutató tevékenységének a Kárpát-medence kutatása melletti hagyományos, esetenként már évszázados múltú erősségeit: Ázsia középső, keleti és déli részei mellett Afrika zoológiai kutatása is erősen magán viseli a Magyar Természettudományi Múzeum szakembereinek névjegyét. Az Újvilág taxonómiai kutatásában magától értetődően kisebb a szerepünk, mint az Óvilágéban, de Bálint Zsolt és lengyel munkatársai két évtizedes múltra visszatekintő, andoki boglárkalepke-kutatásának rendszeres új eredményei mellett Makranczy György új dél-amerikai holyvafajai (lásd később részletesebben) is erősítették az MTM tudományos súlyát az újvilági fauna megismerésében.

 

Új fajok és egy régi-új alfaj

 

A Magyar Természettudományi Múzeumban 2022-ben leírt 82 tudományra új faj közül 75 állat, négy zuzmófaj, kettő mára már kihalt (fosszilis), jura időszaki növényfaj, egy pedig fosszilis életnyomfaj. Az életnyom-taxon se nem állat, se nem növény, hanem valamilyen kihalt élőlény (többnyire állat) élettevékenységének fosszilis nyoma, maradványa, mint pl. egy dinoszaurusz lábnyoma.

Az új állatfajok többsége – ahogy a biodiverzitásé is – rovar. A múzeum rovarászai 52 tudományra új fajt jegyeztek: Makranczy György nyolc holyvafajt; Sáfián Szabolcs (részben munkatársaival) nyolc boglárkalepkefajt (más néven lángszinérfajt) és három szitkárfajt (más néven üvegszárnyúlepke-fajt); Bálint Zsolt (részben munkatársaival) további négy boglárkalepkefajt; Kiss Ádám és munkatársai két bagolylepkefajt; Tóth Balázs és munkatársai egy további bagolylepkefajt; Sziráki György és munkatársai két lisztesfátyolkafajt; illetve Vas Zoltán 19 fürkészdarázsfajt. Az eddigiek jelenleg is velünk élő (recens) rovarfajok, ezek mellé társulnak a paleontológus kollégák, Szabó Márton és munkatársai már kihalt, mezozoikus rovarfajai: három darázsfaj, egy pattanóbogárfaj és egy csótányfaj.

 

2_holyva.png

2. ábra, amelyen a Makranczy György által leírt új, dél-amerikai holyvafajok sorakoznak. A holyvák a bogarak népes táborába tartozó, jellegzetes és különleges kinézetű rovarok. Feltűnően rövid szárnyfedőjük van, ami alá így is remekül be tudják hajtogatni második pár hártyás szárnyukat. Életmódjuk tekintetében sem átlagosak, ezért a holyvákkal foglalkozó szakembereknek sajátos gyűjtőmódszereket kellett kifejleszteniük a példányok becserkészéséhez (pl. vízparton az iszap szisztematikus, bő vizes átmosása és a felülúszó szűrögetése).

 

3_lepke.png

3. ábra. Boglárkalepkék (balra) és szitkárok (jobbra) Amerikából és Afrikából.

 

4_darazs.png

4. ábra. Tudományra új, afrikai fürkészdarázsfajok; bal oldalon a különlegesen szép színezetű Hyposoter ardens; a középső, az Euryophion titanius, valóban egy titán, közel 3,5 cm-es a testhossza; a jobb oldali Campoplex andariel a Diablo 2 számítógépes játék egyik antagonista karakteréről, Andariel-ről kapta nevét, folytatva a 2021-ben megkezdett, Diablo 2 karakterekről elnevezett Campoplex-ek sorát.

 

5_pattano.png

5. ábra. A kihalt Ajkaelater merkli pattanóbogár egy mikroCT felvételen és egy elképzelt mezozoikumi életképen, Németh Tamás ecsete nyomán. Az új faj Merkl Ottóról kapta nevét, nagyrabecsült kollégánkról, nemzetközileg elismert bogarász szaktekintélyről, a Bogárgyűjtemény egykori vezetőjéről, aki 2021-ben hagyott itt minket.

A nem rovar recens gerincteleneket Nagy Hajnalka és munkatársai által leírt négy új televényféregfaj (a gyűrűsférgek közé tartozó, talajlakó állatok) képviseli. De a paleontológus kollégák is kivették részüket a nem rovar gerinctelenek tanulmányozásából, és a következőkkel gazdagították a kihalt állatfajok listáját: Szabó Márton és munkatársai egy pókfajjal, Kovács Zoltán és munkatársa nyolc csigafajjal, illetve Vörös Attila és Dulai Alfréd összesen hét pörgekarúfajjal.

 

6_csiga.png

6. ábra. Kihalt csigafajok tablói. A bal oldali képen a 2022-ben újonnan leírt fajok közül háromról láthatunk felvételeket (31–33, 34 és 35–39), míg a jobb oldali képtáblán minden fotó ugyanazt a fajt mutatja be többféle nézetben: a Cymatiella dulaii eocén kori csigafajt, amelyet Dulai Alfréd paleontológus kollégánk és az MTA doktora tiszteletére neveztek el.

 

7_porge.png

7. ábra. Olaszországból leírt, pliocén kori, fosszilis pörgekarúfajok. A pörgekarúak némileg a kagylókra emlékeztető, tengeri tapogatókoszorús állatok, amelyek kollégáink hét újonnan leírt, kihalt fajával gyarapodtak 2022-ben. A fenti két képtáblán kettőt mutatunk be, amelyeket Dulai Alfréd két gyermekéről nevezett el: bal oldalon a Dávidról elnevezett Eucalathis davidi, jobb oldalon pedig az Eucalathis dorae, ami Dóráról kapta nevét.

A gerincteleneknél jóval ritkább az új gerinces állatok felfedezése, ám a múzeum kutatói évről-évre mégis megörvendeztetik a világot néhány új gerinces fajjal is: 2022-ben Csorba Gábor és munkatársai három tudományra új, ázsiai denevérfajt írtak le. A gerincesekkel kapcsolatos eredményeket erősíti a Vörös Judit által publikált „régi-új” alfaj, a bakonyi alpesi gőte is. „Régi-új”, hiszen az alfajt még Dely Olivér György (1927–2003) ismerte fel és közölte 1964-es kandidátusi disszertációjában, ám azt formálisan – a korábban említett Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexében megfogalmazott kritériumoknak megfelelően – soha nem publikálta, így nevezéktani szempontból nem számított érvényes taxonnak. Vörös Judit és munkatársai genetikai vizsgálatokkal igazolták az alfaji státusz megalapozott voltát, illetve nevét formálisan is érvényessé tették.

 

8_denever_kicsi.png

8. ábra. Az Indiából leírt Glischropus meghalayanus denevérfaj holotípus-példánya.

 

9_gote.png9. ábra. A bakonyi alpesi gőte története egy képben összefoglalva: bal oldalon Dely Olivér eredeti rajzai, amelyeket az alfaj felismerésekor készített, illetve jobb oldalon a holotípus-példány látható (több szemszögből fotózva), amit 1961 májusában gyűjtött Dely, és amelynek genetikai vizsgálatával Vörös Juditék alátámasztották Dely megállapítását, miszerint egy önálló alfaj képviselője. A jobb oldali fotókat Németh Tamás készítette – majd’ 60 évvel Dely kandidátusi disszertációjának elkészülte után – az azóta is a múzeum gyűjteményében őrzött példányról.

 

A növényekkel kapcsolatos taxonómiai eredményeinket a 2022-es évben Barbacka Maria (részben társszerzővel) leírt fosszilis, jura időszaki két új növényfaja képviseli – egyikük a magvaspáfrányok, másikuk a fenyőalakúak csoportjába tartozik.

Végül következzenek a se nem növény, se nem állat taxonok! A zuzmók nyilvánvalóan nem állatok, de nem is növények, hanem különféle algák (vagy cianobaktériumok) és gombák szimbiózisában egybeforrt szervezetek. Lőkös László kollégánk és munkatársai 2022-ben újabb négy zuzmófaj felfedezésével, leírásával növelték ismereteinket ezekről a különleges élőlényekről. A Fodor Rozália és munkatársa által Magyarországról újonnan leírt, fosszilis életnyomfaj pedig talán miocén kori rákok tevékenységének emlékét őrzi (a felfedezésről bővebben itt lehet olvasni).

 

10_diagram2022.png10. ábra. A 2022-ben leírt, tudományra új fajok és alfaj rendszertani eloszlása.

 

Új nemzetségek

 

Új nemzetséget (genuszt) leírni alapvetően két esetben indokolt. Az egyik az, amikor egy újonnan felfedezett faj annyira különbözik a legközelebbi ismert rokonaitól, hogy egyben egy új nemzetség képviselőjének is tekinthetjük: ekkor az új fajt és az új nemzetséget egyszerre írják le. A másik eset az, amikor a korábban egy nemzetségbe sorolt fajok összehasonlító taxonómiai vizsgálata, revíziója során két (vagy akár több) jól elkülönülő leszármazási ágba csoportosíthatók a fajok, így az újonnan felismert csoport számára célszerű egy új nemzetséget felállítani. Az MTM-ben 2022-ben leírt, összesen 18 új nemzetség közül Sáfián Szabolcs és munkatársai két új szitkárnemzetsége, Vörös Attila új fosszilis pörgekarú-nemzetsége, Szabó Márton és munkatársai összesen négy fosszilis pók-, hártyásszárnyú- és bogárnemzetsége, illetve Fodor Rozália és munkatársa új életnyom-nemzetsége az előbbi, míg Bálint Zsolt négy új boglárkalepke-nemzetsége, Tóth Balázs és munkatársai három új bagolylepke-nemzetsége, Lőkös László és munkatársai két új zuzmónemzetsége, illetve Kovács Zoltán és munkatársa új fosszilis csiganemzetsége az utóbbi esetre szolgáltat példát.

 

A leírók

 

A Magyar Természettudományi Múzeum összesen 17 munkatársa írt le tudományra új taxont 2022-ben (beleértve az intézményi filiálékat és az önkéntes munkatársakat). Nevük betűrendben:

Bálint Zsolt (Állattár, Lepkegyűjtemény, Budapest), Barbacka Maria (Növénytár, Ősnövénytani gyűjtemény, Budapest), Csorba Gábor (Állattár, Emlősgyűjtemény, Budapest), Dulai Alfréd (Őslénytani és Földtani Tár, Gerinctelen paleontológiai gyűjtemény, Budapest), Fodor Rozália (Mátra Múzeum, Őslénytani és földtani gyűjtemény, Gyöngyös), Kiss Ádám (Mátra Múzeum, Rovargyűjtemény, Gyöngyös), Kovács Zoltán (Őslénytani és Földtani Tár, Gerinctelen paleontológiai gyűjtemény, Budapest), Lőkös László (Növénytár, Zuzmógyűjtemény, Budapest), Makranczy György (Állattár, Bogárgyűjtemény, Budapest), Nagy Hajnalka (Állattár, Rákok és vízi gerinctelenek gyűjteménye, Budapest), Sáfián Szabolcs (Állattár, Lepkegyűjtemény, Budapest), Szabó Márton (Őslénytani és Földtani Tár, Gerinctelen paleontológiai gyűjtemény, Budapest), Sziráki György (Állattár, Kisebb rovarrendek gyűjteménye, Budapest), Tóth Balázs (Állattár, Lepkegyűjtemény, Budapest), Vas Zoltán (Állattár, Hártyásszárnyúak gyűjteménye, Budapest), Vörös Attila (Őslénytani és Földtani Tár, Gerinctelen paleontológiai gyűjtemény, Budapest), Vörös Judit (Állattár, Kétéltű- és Hüllőgyűjtemény, Budapest).

A taxonómiai kutatómunka aprólékos, időigényes tevékenység, és egy új taxon csak leírásának tudományos publikációban való megjelenésével „kel életre” a tudomány számára, gyakran többéves munka eredményeként. Új taxonjaik leírásán, eredményeik közlésén jelenleg is dolgozó kollégáink munkái a következő, egy év múlva esedékes összeállításban jelennek majd meg.

 

Az új taxonok listája

 

Az új fajok és alfaj teljes nevei után szögletes zárójelben a típuspéldányok lelőhelyeinek országai szerepelnek, a kihalt új taxonok esetében pedig a földtörténeti idejük/időszakuk/koruk is. A tudományos név magyar köznévi megfelelőjét – ha van – feltüntettük.

A kihalt taxonokat a † szimbólum jelöli.

 

TÖRZS: GERINCHÚROSOK (CHORDATA)

Osztály: Emlősök (Mammalia)

Rend: Denevérek (Chiroptera)

Család: Hosszúszárnyúdenevér-félék (Miniopteridae)

Miniopterus phillipsii Kusuminda, Mannakkara, Ukuwela, Kruskop, Amarasinghe, Saikia, Venugopal, Karunarathna, Gamage, Ruedi, Csorba, Yapa et Patterson, 2022 [Sri Lanka, India]

 

Család: Simaorrúdenevér-félék (Vespertilionidae)

Glischropus meghalayanus Saikia, Ruedi et Csorba, 2022 [India]

Myotis hayesi Csorba et Furey, 2022 [Kambodzsa]

 

Osztály: Kétéltűek (Amphibia)

Rend: Farkos kétéltűek (Caudata)

Család: Szalamandrafélék (Salamandridae)

Ichthyosaura alpestris bakonyiensis Vörös, 2022 (bakonyi alpesi gőte) [Magyarország]

 

TÖRZS: ÍZELTLÁBÚAK (ARTHROPODA)

Osztály: Rovarok (Insecta)

Rend: Bogarak (Coleoptera)

Család: Holyvafélék (Staphylinidae)

Thinodromus franzi Makranczy, 2022 [Chile]

Thinodromus janinae Makranczy, 2022 [Chile]

Thinodromus kadari Makranczy, 2022 [Chile]

Thinodromus newtonorum Makranczy, 2022 [Chile]

Thinodromus saizi Makranczy, 2022 [Chile]

Thinodromus struyvei Makranczy, 2022 [Chile]

Thinodromus tegens Makranczy, 2022 [Chile]

Thinodromus toroi Makranczy, 2022 [Argentína]

 

Család: Pattanóbogár-félék (Elateridae)

Ajkaelater Szabó, Kundrata, Hoffmannova, Németh, Bodor, Szenti, Prosvirov, Kukovecz et Ősi, 2022 [mezozoikum]

Ajkaelater merkli Szabó, Kundrata, Hoffmannova, Németh, Bodor, Szenti, Prosvirov, Kukovecz et Ősi, 2022 [Magyarország, mezozoikum]

 

Rend: Lepkék (Lepidoptera)

Család: Bagolylepkefélék (Noctuidae)

Baimistra Benedek, Volynkin, Saldaitis et Tóth, 2022

Cranionycta keeskleini Gielis et Kiss, 2022 [Bhután]

Cranionycta punakhae Gielis et Kiss, 2022 [Bhután]

Marcinistra Benedek, Volynkin, Saldaitis et Tóth, 2022

Marcinistra leichina Benedek, Volynkin, Saldaitis et Tóth, 2022 [Kína]

Vargalorta Benedek, Volynkin, Saldaitis et Tóth, 2022

 

Család: Boglárkalepke-félék (más néven lángszinérfélék) (Lycaenidae)

Airanna Bálint, 2022

Bozanonia Bálint, 2022

Iolaus brazza Sáfián et Collins, 2022 [Kongói Köztársaság]

Iolaus bundali Sáfián et Congdon, 2022 [Tanzánia]

Iolaus collinsi Sáfián, Bayliss et Congdon, 2022 [Mozambik]

Iolaus freyaallanae Sáfián, 2022 [Zambia]

Iolaus gatamaiyu Sáfián et Collins, 2022 [Kenya]

Iolaus ivani Sáfián et Collins, 2022 [Zambia]

Iolaus njombe Sáfián, 2022 [Tanzánia]

Iolaus uluguru Sáfián, 2022 [Tanzánia]

Johntennentia Bálint, 2022

Pamiria wojtusiaki Bálint, 2022 [India]

Pamiria zhdankoi Bálint, 2022 [Afganisztán]

Penaincisalia jadwigae Bálint, Boyer et Pyrcz, 2022 [Peru]

Tennentia Bálint, 2022

Thecloxurina fortunatas Bálint, Boyer et Pyrcz, 2022 [Peru]

 

Család: Szitkárfélék (Sesiidae)

Chlorosphecia Bartsch et Sáfián, 2022

Chlorosphecia bele Bartsch et Sáfián, 2022 [Libéria, Ghána]

Nimbamina Sáfián et Bartsch, 2022

Nimbamina blei Sáfián et Bartsch, 2022 [Libéria]

Tipulamima hesperia Bartsch et Sáfián, 2022 [Guinea, Ghána]

 

Rend: Hártyásszárnyúak (Hymenoptera)

Család: Valódi fürkészdarázsfélék (Ichneumonidae)

Campoletis rubella Vas, 2022 [Irán]

Campoplex andariel Vas, 2022 [Dél-afrikai Köztársaság]

Cymodusa irata Vas, 2022 [Türkmenisztán]

Cymodusopsis riedeli Vas, 2022 [Irán]

Diadegma bruxa Vas, 2022 [Dél-afrikai Köztársaság]

Diadegma ekimmara Vas, 2022 [Dél-afrikai Köztársaság]

Diadegma endrega Vas, 2022 [Kenya]

Diadegma katakan Vas, 2022 [Dél-afrikai Köztársaság]

Diadegma kikimora Vas, 2022 [Kenya]

Diadegma striga Vas, 2022 [Dél-afrikai Köztársaság]

Dicamptus johanssoni Vas, 2022 [Kongói Köztársaság]

Echthronomas kolarovi Vas, 2022 [Bulgária]

Eriborus elgonensis Vas, 2022 [Kenya]

Eriborus rubens Vas, 2022 [Dél-afrikai Köztársaság]

Euryophion titanius Vas, 2022 [Kongói Köztársaság, Libéria]

Hyposoter ardens Vas, 2022 [Dél-afrikai Köztársaság]

Lemophagus eburnipes Vas, 2022 [Irán]

Melalophacharops persicus Vas, 2022 [Irán]

Xanthocampoplex melanocephalus Vas, 2022 [Dél-afrikai Köztársaság]

 

Család: Bogárölődarázs-félék (Bethylidae)

Ajkanesia Szabó et Brazidec, 2022 [mezozoikum]

Ajkanesia harmincipsziloni Szabó et Brazidec, 2022 [Magyarország, mezozoikum]

Amissidigitus Szabó et Brazidec, 2022 [mezozoikum]

Amissidigitus belae Szabó et Brazidec, 2022 [Magyarország, mezozoikum]

 

Család: †Spahiopterygidae

Spathiopteryx soosi Szabó, Brazidec et Perrichot, 2022 [Magyarország, mezozoikum]

 

Rend: Igazi recésszárnyúak (Neuroptera)

Család: Lisztesfátyolka-félék (Coniopterygidae)

Heteroconis orbicularis Zhao, Sziráki et Liu, 2022 [Kína]

Heteroconis yunnanensis Zhao, Sziráki et Liu, 2022 [Kína]

 

Rend: Csótányok (Blattodea)

Család: †Alienopteridae

Alienopterix santonicus Szabó, Kóbor, Szabó et Ősi, 2022 [Magyarország, mezozoikum]

 

Osztály: Pókszabásúak (Arachnida)

Rend: Pókok (Araneae)

Család: Kétfarkúpókfélék (Hersiliidae)

Hungarosilia Szabó, Hammel, Harms, Kotthoff, Bodor, Novák, Kovács et Ősi, 2022 [mezozoikum]

Hungarosilia verdesi Szabó, Hammel, Harms, Kotthoff, Bodor, Novák, Kovács et Ősi, 2022 [Magyarország, mezozoikum]

 

TÖRZS: GYŰRŰSFÉRGEK (ANNELIDA)

Osztály: Nyeregképzők (Clitellata)

Rend: Televényféreg-alkatúak (Enchytraeida)

Család: Televényféreg-félék (Enchytraeidae)

Decimodrilus bulbosus Dózsa-Farkas, Nagy, Felföldi et Hong, 2022 [Dél-Korea]

Fridericia jeoksangsaniensis Dózsa-Farkas, Nagy, Felföldi et Hong, 2022 [Dél-Korea]

Fridericia sphaericoides Dózsa-Farkas, Nagy, Felföldi et Hong, 2022 [Dél-Korea]

Mesenchytraeus globiferus Dózsa-Farkas, Nagy, Felföldi et Hong, 2022 [Dél-Korea]

 

TÖRZS: PUHATESTŰEK (MOLLUSCA)

Osztály: Csigák (Gastropoda)

Rend: Neotaenioglossa

Család: Sisakcsigafélék (Cassidae)

Cassis kalmani Vicián et Kovács, 2022 [Magyarország, eocén]

 

Család: Cymatiidae

Cymatiella dulaii Vicián et Kovács, 2022 [Magyarország, eocén]

Monoplex szakonyii Vicián et Kovács, 2022 [Magyarország, eocén]

Parasassia vargai Vicián et Kovács, 2022 [Magyarország, eocén]

Protoplex? zsoldosi Vicián et Kovács, 2022 [Magyarország, eocén]

Pseudosassia Vicián et Kovács, 2022 [eocén]

Pseudosassia gurdoni Vicián et Kovács, 2022 [Magyarország, eocén]

Pseudosassia traceyi Vicián et Kovács, 2022 [Magyarország, eocén]

 

Család: Personidae

Personopsis merlei Vicián et Kovács, 2022 [Magyarország, eocén]

 

TÖRZS: PÖRGEKARÚAK (BRACHIOPODA)

Osztály: Rhynchonellata

Rend: Terebratulida

Család: †Arzonellinidae

Arzonellina bogicae Vörös, 2022 [Magyarország, mezozoikum]

 

Család: Chlidonophoridae

Eucalathis davidi Dulai, 2022 [Olaszország, pliocén]

Eucalathis dorae Dulai, 2022 [Olaszország, pliocén]

 

Család: †Nucleatidae

Vjalovithyris? harskutica Vörös, 2022 [Magyarország, mezozoikum]

 

Család: †Pygopidae

Antinomia contracta Vörös, 2022 [Magyarország, mezozoikum]

Antinomia picteti Vörös, 2022 [Magyarország, mezozoikum]

Dyscoliope Vörös, 2022 [mezozoikum]

Dyscoliope guttula Vörös, 2022 [Magyarország, mezozoikum]

 

TÖRZS: EMBRIÓS NÖVÉNYEK (EMBRYOphyta)

Osztály: Toboztermők (Pinophyta)

Rend: Fenyőalakúak (Pinales)

Aciphyllum triangulatum Barbacka et Górecki, 2022 [Lengyelország, jura]

 

Osztály: Magvaspáfrányok (Pteridospermophyta)

Komlopteris distinctiva Barbacka, 2022 [Lengyelország, jura]

 

TÖRZS: ZUZMÓK (LICHENOPHYTA)

Osztály: Lecanoromycetes

Rend: Baeomycetales

Család: Trapeliaceae

Farkasiella S. Y. Kondratyuk et L. Lőkös, 2022

 

Rend: Teloschistales

Család: Teloschistaceae

Jackelixia hosseussii S. Y. Kondratyuk, L. Lőkös et J.-S. Hur, 2022 [Argentína]

Kudratoviella S. Y. Kondratyuk, L. Lőkös, I. Kärnefelt et A. Thell, 2022

Orientophila viticola S. Y. Kondratyuk, L. Lőkös et J.-S. Hur, 2022 [Dél-Korea]

Ovealmbornia ovei S. Y. Kondratyuk, L. Lőkös, I. Kärnefelt et A. Thell, 2022 [Dél-afrikai Köztársaság]

Xanthokarrooa elsiae S. Y. Kondratyuk, L. Lőkös, I. Kärnefelt et A. Thell, 2022 [Dél-afrikai Köztársaság]

 

ÉLETNYOM (ICHNOTAXON)

Nodulichnus Fodor et Dávid, 2022 [miocén]

Nodulichnus hungaricus Fodor et Dávid, 2022 [Magyarország, miocén]

 

*

 

Szerzők: Vas Zoltán (Hártyásszárnyúak gyűjteménye), Szőke Viktória (Kisebb rovarrendek gyűjteménye)

Grafikák: Szőke Viktória (Kisebb rovarrendek gyűjteménye)

 

További közreműködők (betűrendben): Bálint Zsolt (Lepkegyűjtemény), Barbacka Maria (Ősnövénytani gyűjtemény), Csorba Gábor (Emlősgyűjtemény), Dulai Alfréd (Gerinctelen paleontológiai gyűjtemény), Fodor Rozália (Mátra Múzeum, Őslénytani és földtani gyűjtemény), Kiss Ádám (Mátra Múzeum, Rovargyűjtemény), Kovács Zoltán (Gerinctelen paleontológiai gyűjtemény), Lőkös László (Zuzmógyűjtemény), Makranczy György (Bogárgyűjtemény), Nagy Hajnalka (Rákok és vízi gerinctelenek gyűjteménye), Sáfián Szabolcs (Lepkegyűjtemény), Szabó Márton (Gerinctelen paleontológiai gyűjtemény), Sziráki György (Kisebb rovarrendek gyűjteménye), Tóth Balázs (Lepkegyűjtemény), Vörös Attila (Gerinctelen paleontológiai gyűjtemény), Vörös Judit (Kétéltű- és hüllőgyűjtemény)

A bejegyzés trackback címe:

https://mttmuzeum.blog.hu/api/trackback/id/tr8318105130

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Hirdetés

Látogasd meg honlapunkat, lájkolj és kövess minket! Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr, Pinterest

logo_jpg.jpg

mti_hirfelhasznalo.jpg

Facebook oldaldoboz

Friss témák

Rovatok

Szerzők

Információk, ajánlók

 

 

 

 

Naptár

szeptember 2023
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
süti beállítások módosítása